آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 5,764,062 115,868,110,641 Rls. 3,941,234 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 44,000 1,054,380,800 Rls. 35,202 $
مجموع کل
116,922,491,441 ريال
مجموع کل
3,976,436 دلار