آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري عربي سوريه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 184,480 38,634,240,000 Rls. 1,280,000 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري عربي سوريه 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 57,500 26,426,370,000 Rls. 888,127 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري عربي سوريه 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 152,215 15,271,215,600 Rls. 508,400 $
مجموع کل
80,331,825,600 ريال
مجموع کل
2,676,527 دلار