آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,275 36,538,505,889 Rls. 1,217,566 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 75 1,394,577,764 Rls. 46,354 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 881 505,958,607 Rls. 16,830 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 98 438,108,600 Rls. 14,628 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,430 286,320,800 Rls. 9,720 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57021040 گليم دورو پشمي 253 253,753,710 Rls. 8,446 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,267 114,714,180 Rls. 3,801 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 58 86,293,910 Rls. 2,870 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 500 75,447,500 Rls. 2,500 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 38 29,148,416 Rls. 968 $
مجموع کل
39,722,829,376 ريال
مجموع کل
1,323,683 دلار