آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 53,395 73,817,861,459 Rls. 2,472,191 $
2 12 1394 غرب تهران سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 448,374 26,812,885,091 Rls. 901,954 $
3 12 1394 غرب تهران سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 32,310 26,503,957,905 Rls. 879,965 $
4 12 1394 غرب تهران سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 331,608 18,134,646,068 Rls. 605,266 $
5 12 1394 غرب تهران سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 197,635 12,117,302,328 Rls. 406,510 $
6 12 1394 غرب تهران سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,739 7,003,060,515 Rls. 233,742 $
7 12 1394 غرب تهران سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 103,770 5,973,857,859 Rls. 199,246 $
8 12 1394 غرب تهران سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,438 4,851,325,798 Rls. 162,262 $
9 12 1394 غرب تهران سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 50,125 4,203,748,306 Rls. 142,223 $
10 12 1394 غرب تهران سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 46,841 2,658,066,312 Rls. 93,489 $
11 12 1394 غرب تهران سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 40,396 2,023,511,359 Rls. 68,860 $
12 12 1394 غرب تهران سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 8 931,467,600 Rls. 31,080 $
13 12 1394 غرب تهران سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,330 928,348,995 Rls. 32,655 $
14 12 1394 غرب تهران سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 11,077 753,583,646 Rls. 25,446 $
15 12 1394 غرب تهران سوئد 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,500 714,196,440 Rls. 24,300 $
16 12 1394 غرب تهران سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,000 713,040,000 Rls. 24,000 $
17 12 1394 غرب تهران سوئد 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,180 663,876,540 Rls. 22,456 $
18 12 1394 غرب تهران سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,350 641,405,940 Rls. 21,761 $
19 12 1394 غرب تهران سوئد 08109020 زرشك تازه 2,596 630,046,512 Rls. 20,883 $
20 12 1394 غرب تهران سوئد 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 7,320 548,121,600 Rls. 18,301 $
21 12 1394 غرب تهران سوئد 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 2,000 525,859,200 Rls. 18,240 $
22 12 1394 غرب تهران سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,850 391,957,000 Rls. 13,700 $
23 12 1394 غرب تهران سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,400 303,457,000 Rls. 10,780 $
24 12 1394 غرب تهران سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,361 302,581,435 Rls. 10,128 $
25 12 1394 غرب تهران سوئد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,465 259,478,872 Rls. 8,662 $
26 12 1394 غرب تهران سوئد 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 10,040 255,653,038 Rls. 8,534 $
27 12 1394 غرب تهران سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 18,179 238,305,079 Rls. 8,077 $
28 12 1394 غرب تهران سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 231,814,800 Rls. 7,920 $
29 12 1394 غرب تهران سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,630 179,609,940 Rls. 5,994 $
30 12 1394 غرب تهران سوئد 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,070 171,760,502 Rls. 5,846 $
31 12 1394 غرب تهران سوئد 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,051 164,766,040 Rls. 5,617 $
32 12 1394 غرب تهران سوئد 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,170 160,489,350 Rls. 5,670 $
33 12 1394 غرب تهران سوئد 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,368 150,660,107 Rls. 5,283 $
34 12 1394 غرب تهران سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,134 145,716,294 Rls. 4,863 $
35 12 1394 غرب تهران سوئد 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,450 129,238,500 Rls. 4,350 $
36 12 1394 غرب تهران سوئد 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,420 124,330,650 Rls. 4,260 $
37 12 1394 غرب تهران سوئد 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,000 122,078,880 Rls. 4,158 $
38 12 1394 غرب تهران سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,460 120,766,392 Rls. 4,248 $
39 12 1394 غرب تهران سوئد 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,740 108,588,876 Rls. 3,828 $
40 12 1394 غرب تهران سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 2,354 107,489,915 Rls. 3,780 $
41 12 1394 غرب تهران سوئد 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,825 98,405,460 Rls. 3,285 $
42 12 1394 غرب تهران سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,800 94,801,713 Rls. 3,229 $
43 12 1394 غرب تهران سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 450 89,551,350 Rls. 3,150 $
44 12 1394 غرب تهران سوئد 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,987 71,447,445 Rls. 2,385 $
45 12 1394 غرب تهران سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 850 63,133,750 Rls. 2,125 $
46 12 1394 غرب تهران سوئد 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,500 62,337,600 Rls. 2,080 $
47 12 1394 غرب تهران سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 350 51,744,000 Rls. 1,750 $
48 12 1394 غرب تهران سوئد 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 564 50,456,064 Rls. 1,692 $
49 12 1394 غرب تهران سوئد 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,300 45,984,375 Rls. 1,588 $
50 12 1394 غرب تهران سوئد 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,050 44,167,560 Rls. 1,532 $
51 12 1394 غرب تهران سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,575 40,384,854 Rls. 1,338 $
52 12 1394 غرب تهران سوئد 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 300 35,952,000 Rls. 1,200 $
53 12 1394 غرب تهران سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 900 33,731,100 Rls. 1,170 $
54 12 1394 غرب تهران سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 235 31,033,520 Rls. 1,057 $
55 12 1394 غرب تهران سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,280 30,265,938 Rls. 1,062 $
56 12 1394 غرب تهران سوئد 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,400 30,195,648 Rls. 1,008 $
57 12 1394 غرب تهران سوئد 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 570 29,947,680 Rls. 1,008 $
58 12 1394 غرب تهران سوئد 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 240 28,975,680 Rls. 960 $
59 12 1394 غرب تهران سوئد 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 252 26,433,540 Rls. 882 $
60 12 1394 غرب تهران سوئد 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 968 25,218,672 Rls. 848 $
61 12 1394 غرب تهران سوئد 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 250 21,622,500 Rls. 750 $
62 12 1394 غرب تهران سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 108 20,129,544 Rls. 672 $
63 12 1394 غرب تهران سوئد 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 170 13,954,365 Rls. 493 $
64 12 1394 غرب تهران سوئد 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 275 13,916,640 Rls. 474 $
65 12 1394 غرب تهران سوئد 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 276 8,414,521 Rls. 297 $
66 12 1394 غرب تهران سوئد 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 62 6,203,790 Rls. 207 $
67 12 1394 غرب تهران سوئد 10039000 جو باستثناي بذر 195 5,793,450 Rls. 195 $
68 12 1394 غرب تهران سوئد 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 160 5,152,432 Rls. 172 $
مجموع کل
195,898,267,334 ريال
مجموع کل
6,567,139 دلار