آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 اروميه عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,757 256,062,018 Rls. 8,550 $
102 12 1394 اروميه عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,420 220,663,380 Rls. 7,420 $
103 12 1394 اروميه عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,660 217,965,410 Rls. 7,274 $
104 12 1394 اروميه عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,500 202,297,500 Rls. 6,750 $
105 12 1394 اروميه عراق 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,067 160,478,091 Rls. 5,374 $
106 12 1394 اروميه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,780 157,843,800 Rls. 5,340 $
107 12 1394 اروميه عراق 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 760 153,694,800 Rls. 5,130 $
108 12 1394 اروميه عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,740 151,119,000 Rls. 5,220 $
109 12 1394 اروميه عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,600 138,475,800 Rls. 4,680 $
110 12 1394 اروميه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 6,910 91,525,851 Rls. 3,109 $
111 12 1394 اروميه عراق 28044000 ا کسيژن 8,170 31,806,900 Rls. 1,062 $
112 12 1394 اروميه عراق 25202000 ک گچ 3,880 7,000,110 Rls. 242 $
113 12 1394 اروميه عراق 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 4,993,120 Rls. 176 $
114 12 1394 اروميه عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 28 2,965,545 Rls. 99 $
مجموع کل
1,796,891,325 ريال
مجموع کل
60,426 دلار