آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 27,816,500 297,599,673,884 Rls. 10,053,927 $
2 12 1394 بجنورد عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 132,000 226,078,160 Rls. 7,490 $
3 12 1394 بجنورد عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 107,190 180,844,552 Rls. 5,992 $
مجموع کل
298,006,596,596 ريال
مجموع کل
10,067,409 دلار