آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,855,000 138,873,261,985 Rls. 4,699,101 $
2 12 1394 شهيد باهنر عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 7,511,286 97,644,263,410 Rls. 3,372,274 $
3 12 1394 شهيد باهنر عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 38,300 1,491,310,080 Rls. 49,792 $
4 12 1394 شهيد باهنر عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 18,970 738,769,577 Rls. 24,661 $
مجموع کل
238,747,605,052 ريال
مجموع کل
8,145,827 دلار