آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 234,267 27,937,209,812 Rls. 937,072 $
2 12 1394 فريدون كنار عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 118,870 14,154,305,584 Rls. 475,341 $
3 12 1394 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 42,245 5,084,225,064 Rls. 168,980 $
4 12 1394 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 16,017 4,702,439,959 Rls. 158,670 $
5 12 1394 فريدون كنار عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 84,080 4,547,913,840 Rls. 151,350 $
6 12 1394 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 104,501 4,309,370,892 Rls. 143,578 $
7 12 1394 فريدون كنار عراق 04090000 عسل طبيعي 16,484 1,409,148,936 Rls. 49,397 $
8 12 1394 فريدون كنار عراق 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 10,070 633,458,385 Rls. 21,147 $
9 12 1394 فريدون كنار عراق 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,461 392,008,020 Rls. 12,989 $
10 12 1394 فريدون كنار عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 265 23,341,200 Rls. 795 $
مجموع کل
63,193,421,692 ريال
مجموع کل
2,119,319 دلار