آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,805,390 63,987,846,830 Rls. 2,199,178 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 735,960 19,683,087,094 Rls. 680,535 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 771,529 14,122,470,728 Rls. 478,647 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 49,903 9,650,826,000 Rls. 324,000 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 134,728 6,914,867,435 Rls. 229,195 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 66,665 5,563,991,440 Rls. 185,714 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 82,570 5,390,990,022 Rls. 181,654 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 228,550 5,248,320,316 Rls. 174,184 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,200 4,445,273,700 Rls. 154,700 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 127,960 2,853,509,790 Rls. 95,266 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 92,860 2,642,452,018 Rls. 88,226 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,818 2,218,837,084 Rls. 75,215 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,605,665,160 Rls. 53,240 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,070 1,466,427,908 Rls. 48,554 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,660 1,164,813,300 Rls. 38,970 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,792 854,435,363 Rls. 29,475 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 4,500 611,205,750 Rls. 20,250 $
18 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 2,885 381,791,044 Rls. 13,839 $
19 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 319 218,157,352 Rls. 8,002 $
20 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 134 197,765,802 Rls. 7,254 $
21 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 59 109,021,465 Rls. 3,999 $
22 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 252 100,638,780 Rls. 3,447 $
23 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 194 46,741,387 Rls. 1,714 $
24 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 98 31,092,906 Rls. 1,140 $
25 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 23 1,887,012 Rls. 69 $
26 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 85 1,367,400 Rls. 50 $
مجموع کل
149,513,483,088 ريال
مجموع کل
5,096,518 دلار