آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 57,760,788 561,589,022,998 Rls. 18,722,765 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,177,588 336,812,104,920 Rls. 11,506,850 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,825,833 296,820,533,341 Rls. 10,090,860 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,886,275 241,702,733,637 Rls. 8,214,002 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,114,000 158,658,902,528 Rls. 5,317,171 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,298,000 47,557,143,340 Rls. 1,638,640 $
7 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 970,750 34,742,510,749 Rls. 1,197,420 $
8 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 308,000 11,063,836,864 Rls. 373,562 $
9 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 176,000 6,417,574,856 Rls. 217,096 $
10 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 66,000 2,438,666,505 Rls. 81,411 $
11 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 44,000 2,334,076,800 Rls. 80,960 $
12 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 26,600 1,756,514,620 Rls. 59,122 $
مجموع کل
1,701,893,621,158 ريال
مجموع کل
57,499,859 دلار