آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 همدان عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 984 36,450,221 Rls. 1,279 $
102 12 1394 همدان عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 240 36,242,400 Rls. 1,200 $
103 12 1394 همدان عراق 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 150 33,456,375 Rls. 1,125 $
104 12 1394 همدان عراق 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 470 20,452,755 Rls. 705 $
105 12 1394 همدان عراق 20039000 سايرقارچهاي بجزگونه آگاريکوس آماده شده يامحفوظ شده به جزدرسركه يادرجوهر سركه 480 18,651,360 Rls. 623 $
106 12 1394 همدان عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 255 15,092,000 Rls. 500 $
107 12 1394 همدان عراق 20085000 زردآلوآماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و2007 ميباشند) 246 14,738,352 Rls. 492 $
108 12 1394 همدان عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 35 7,690,816 Rls. 265 $
109 12 1394 همدان عراق 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 30 4,003,518 Rls. 138 $
110 12 1394 همدان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 78 3,887,319 Rls. 132 $
111 12 1394 همدان عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 450 1,566,594 Rls. 54 $
112 12 1394 همدان عراق 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 5 594,725 Rls. 21 $
مجموع کل
192,826,435 ريال
مجموع کل
6,533 دلار