آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 پيرانشهر عراق 08105000 کيوي، تازه 327,220 4,566,668,817 Rls. 151,697 $
102 12 1394 پيرانشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 608,204 4,449,327,302 Rls. 154,686 $
103 12 1394 پيرانشهر عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 147,430 4,431,823,360 Rls. 147,432 $
104 12 1394 پيرانشهر عراق 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 48,867 4,341,571,758 Rls. 146,779 $
105 12 1394 پيرانشهر عراق 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 83,577 4,317,027,390 Rls. 150,375 $
106 12 1394 پيرانشهر عراق 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 43,455 4,262,061,875 Rls. 143,726 $
107 12 1394 پيرانشهر عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 27,959 4,218,869,746 Rls. 139,798 $
108 12 1394 پيرانشهر عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 18,493 4,046,451,965 Rls. 134,489 $
109 12 1394 پيرانشهر عراق 25202000 ک گچ 5,537,495 3,947,081,326 Rls. 135,208 $
110 12 1394 پيرانشهر عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 43,304 3,916,154,472 Rls. 129,912 $
111 12 1394 پيرانشهر عراق 04063000 پنير ذوبکشده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده 45,374 3,815,478,662 Rls. 126,769 $
112 12 1394 پيرانشهر عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 34,915 3,801,345,460 Rls. 132,952 $
113 12 1394 پيرانشهر عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 269,538 3,676,647,984 Rls. 123,817 $
114 12 1394 پيرانشهر عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 41,785 3,595,927,886 Rls. 124,944 $
115 12 1394 پيرانشهر عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 108,815 3,502,662,377 Rls. 117,604 $
116 12 1394 پيرانشهر عراق 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 115,104 3,463,925,377 Rls. 115,104 $
117 12 1394 پيرانشهر عراق 44011000 هيزم, بشکل گرده بينه, کنده, ...يابه ا شکال همانند 171,350 3,447,612,291 Rls. 133,130 $
118 12 1394 پيرانشهر عراق 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 32,910 3,447,476,172 Rls. 117,348 $
119 12 1394 پيرانشهر عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 37,398 3,362,224,680 Rls. 112,194 $
120 12 1394 پيرانشهر عراق 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 18,123 3,215,165,184 Rls. 108,738 $
121 12 1394 پيرانشهر عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 50,141 3,196,838,981 Rls. 108,898 $
122 12 1394 پيرانشهر عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 30,249 3,195,504,393 Rls. 105,871 $
123 12 1394 پيرانشهر عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,840 3,177,262,116 Rls. 107,388 $
124 12 1394 پيرانشهر عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 52,524 3,084,252,994 Rls. 104,981 $
125 12 1394 پيرانشهر عراق 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 25,868 3,052,320,528 Rls. 103,472 $
126 12 1394 پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 12,860 3,030,043,810 Rls. 101,659 $
127 12 1394 پيرانشهر عراق 08132000 آلو ,خشک کرده 21,751 2,943,681,000 Rls. 98,509 $
128 12 1394 پيرانشهر عراق 38173100 از ساير مواد پلاستيكي 48,371 2,919,744,924 Rls. 96,742 $
129 12 1394 پيرانشهر عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,903,111 2,855,382,868 Rls. 95,738 $
130 12 1394 پيرانشهر عراق 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 273,152 2,671,541,327 Rls. 88,480 $
131 12 1394 پيرانشهر عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 111,488 2,541,971,072 Rls. 87,924 $
132 12 1394 پيرانشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 41,761 2,497,558,530 Rls. 83,525 $
133 12 1394 پيرانشهر عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,660 2,477,198,164 Rls. 87,161 $
134 12 1394 پيرانشهر عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 40,850 2,444,805,174 Rls. 83,449 $
135 12 1394 پيرانشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 100,015 2,407,005,046 Rls. 80,545 $
136 12 1394 پيرانشهر عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 380,581 2,296,799,065 Rls. 76,111 $
137 12 1394 پيرانشهر عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 25,260 2,287,753,650 Rls. 80,430 $
138 12 1394 پيرانشهر عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,994 2,281,800,472 Rls. 78,508 $
139 12 1394 پيرانشهر عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 654,250 2,221,313,100 Rls. 78,389 $
140 12 1394 پيرانشهر عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 137,688 2,183,935,176 Rls. 72,498 $
141 12 1394 پيرانشهر عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 41,784 2,169,788,133 Rls. 75,211 $
142 12 1394 پيرانشهر عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,115 2,168,895,904 Rls. 72,352 $
143 12 1394 پيرانشهر عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 12,226 2,138,972,046 Rls. 73,356 $
144 12 1394 پيرانشهر عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 38,124 2,107,937,922 Rls. 70,622 $
145 12 1394 پيرانشهر عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 106,526 2,081,973,755 Rls. 69,050 $
146 12 1394 پيرانشهر عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 38,119 2,062,308,061 Rls. 68,613 $
147 12 1394 پيرانشهر عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 45,802 2,058,294,104 Rls. 69,898 $
148 12 1394 پيرانشهر عراق 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 96,759 2,029,077,770 Rls. 67,730 $
149 12 1394 پيرانشهر عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 86,655 1,995,286,296 Rls. 66,313 $
150 12 1394 پيرانشهر عراق 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 15,151 1,990,587,040 Rls. 66,664 $
151 12 1394 پيرانشهر عراق 62089900 تنکه, ربدوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 5,335 1,932,955,860 Rls. 64,020 $
152 12 1394 پيرانشهر عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 20,399 1,917,405,565 Rls. 66,459 $
153 12 1394 پيرانشهر عراق 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 34,048 1,827,414,139 Rls. 61,286 $
154 12 1394 پيرانشهر عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 25,547 1,824,638,882 Rls. 62,978 $
155 12 1394 پيرانشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 10,140 1,823,800,680 Rls. 60,840 $
156 12 1394 پيرانشهر عراق 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 15,070 1,819,491,520 Rls. 60,280 $
157 12 1394 پيرانشهر عراق 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,940 1,812,720,000 Rls. 60,000 $
158 12 1394 پيرانشهر عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 46,514 1,763,660,236 Rls. 59,878 $
159 12 1394 پيرانشهر عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 9,741 1,760,572,860 Rls. 60,540 $
160 12 1394 پيرانشهر عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 27,522 1,752,112,816 Rls. 58,337 $
161 12 1394 پيرانشهر عراق 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 15,594 1,731,123,786 Rls. 58,453 $
162 12 1394 پيرانشهر عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 10,331 1,702,080,292 Rls. 57,622 $
163 12 1394 پيرانشهر عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 26,706 1,612,683,007 Rls. 53,413 $
164 12 1394 پيرانشهر عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 17,460 1,568,885,760 Rls. 52,382 $
165 12 1394 پيرانشهر عراق 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 34,625 1,563,216,439 Rls. 51,938 $
166 12 1394 پيرانشهر عراق 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 10,547 1,553,821,135 Rls. 52,081 $
167 12 1394 پيرانشهر عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 5,942 1,548,463,200 Rls. 51,300 $
168 12 1394 پيرانشهر عراق 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 33,390 1,511,296,408 Rls. 52,088 $
169 12 1394 پيرانشهر عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 104,765 1,504,554,091 Rls. 52,322 $
170 12 1394 پيرانشهر عراق 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 16,629 1,492,672,740 Rls. 49,887 $
171 12 1394 پيرانشهر عراق 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 17,304 1,475,806,248 Rls. 51,912 $
172 12 1394 پيرانشهر عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 110,983 1,471,483,620 Rls. 48,806 $
173 12 1394 پيرانشهر عراق 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,668 1,432,403,844 Rls. 50,606 $
174 12 1394 پيرانشهر عراق 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 5,560 1,409,573,424 Rls. 46,704 $
175 12 1394 پيرانشهر عراق 48202000 دفترچه مشق 32,880 1,408,575,750 Rls. 49,320 $
176 12 1394 پيرانشهر عراق 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 47,140 1,407,572,845 Rls. 47,140 $
177 12 1394 پيرانشهر عراق 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 35,908 1,397,832,063 Rls. 47,418 $
178 12 1394 پيرانشهر عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 22,043 1,387,461,197 Rls. 45,929 $
179 12 1394 پيرانشهر عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 17,942 1,381,456,631 Rls. 46,383 $
180 12 1394 پيرانشهر عراق 04090000 عسل طبيعي 15,491 1,349,406,168 Rls. 46,429 $
181 12 1394 پيرانشهر عراق 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 7,140 1,302,204,600 Rls. 43,470 $
182 12 1394 پيرانشهر عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,138 1,293,228,944 Rls. 43,230 $
183 12 1394 پيرانشهر عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 6,053 1,273,444,214 Rls. 42,371 $
184 12 1394 پيرانشهر عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 343,877 1,246,135,492 Rls. 41,262 $
185 12 1394 پيرانشهر عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 25,138 1,238,853,491 Rls. 42,433 $
186 12 1394 پيرانشهر عراق 09062010 دا رچين خردشده ياساييده شده در بسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي . 8,464 1,226,345,736 Rls. 40,629 $
187 12 1394 پيرانشهر عراق 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 21,706 1,222,047,800 Rls. 43,248 $
188 12 1394 پيرانشهر عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 16,498 1,207,852,950 Rls. 40,177 $
189 12 1394 پيرانشهر عراق 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 8,264 1,197,241,754 Rls. 39,666 $
190 12 1394 پيرانشهر عراق 39249990 ساير 13,156 1,191,657,324 Rls. 39,468 $
191 12 1394 پيرانشهر عراق 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 2,940 1,182,720,000 Rls. 40,000 $
192 12 1394 پيرانشهر عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 21,855 1,173,533,054 Rls. 39,338 $
193 12 1394 پيرانشهر عراق 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,181 1,173,314,651 Rls. 39,593 $
194 12 1394 پيرانشهر عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 19,255 1,161,809,850 Rls. 38,510 $
195 12 1394 پيرانشهر عراق 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,617 1,161,002,670 Rls. 39,685 $
196 12 1394 پيرانشهر عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 21,400 1,148,160,006 Rls. 38,520 $
197 12 1394 پيرانشهر عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 4,664 1,141,108,479 Rls. 39,177 $
198 12 1394 پيرانشهر عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 47,640 1,113,079,150 Rls. 39,391 $
199 12 1394 پيرانشهر عراق 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 19,089 1,086,297,422 Rls. 38,178 $
200 12 1394 پيرانشهر عراق 63063000 بادبانکها (Sails) 6,673 1,072,386,000 Rls. 37,800 $
مجموع کل
224,352,902,298 ريال
مجموع کل
7,599,685 دلار