آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,731,850 211,469,560,275 Rls. 7,097,217 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 2,877,387 72,996,285,230 Rls. 2,462,682 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 590,166 57,760,629,887 Rls. 1,947,326 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 902,846 32,817,145,047 Rls. 1,115,387 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 281,700 29,551,938,850 Rls. 985,950 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 497,043 28,412,005,225 Rls. 961,970 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 918,380 27,280,815,390 Rls. 912,837 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 310,750 26,564,984,663 Rls. 885,639 $
9 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 500,000 24,186,813,750 Rls. 825,000 $
10 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 21,342,000 19,324,967,580 Rls. 640,260 $
11 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,800,000 18,083,382,500 Rls. 632,339 $
12 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 796,499 14,079,709,007 Rls. 474,828 $
13 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 300,000 13,574,760,000 Rls. 450,000 $
14 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 136,528 8,179,864,764 Rls. 272,715 $
15 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049020 وسمه 77,230 8,020,527,270 Rls. 270,305 $
16 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 80,000 7,190,400,000 Rls. 240,000 $
17 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 70,400 4,537,134,075 Rls. 151,465 $
18 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 144,386 3,793,285,795 Rls. 129,947 $
19 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 21,455 3,643,702,650 Rls. 128,730 $
20 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 280,000 3,170,160,000 Rls. 112,000 $
21 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 70,000 3,116,955,000 Rls. 105,001 $
22 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 93,905 2,550,141,044 Rls. 84,514 $
23 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 16,320 2,462,606,400 Rls. 81,600 $
24 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 38,880 2,283,033,600 Rls. 77,760 $
25 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 227,320 2,043,783,548 Rls. 68,636 $
26 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 281,905 2,008,469,604 Rls. 69,314 $
27 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,713 1,785,989,688 Rls. 61,563 $
28 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 498,684 1,266,981,505 Rls. 42,388 $
29 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 22,500 1,217,511,000 Rls. 40,501 $
30 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,250 913,906,800 Rls. 30,825 $
31 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 869,817,600 Rls. 28,800 $
32 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10,330 614,407,740 Rls. 20,660 $
33 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 54077300 از نخکهاى به رنگهاى گوناگون 54,064 566,915,104 Rls. 18,922 $
34 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 138,991 555,690,551 Rls. 18,841 $
35 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 18,000 479,001,600 Rls. 16,200 $
36 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 42,940 381,380,335 Rls. 12,939 $
37 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,835 345,420,796 Rls. 11,556 $
38 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,300 282,910,018 Rls. 9,374 $
39 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 845 170,529,450 Rls. 5,915 $
40 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 21,659 146,328,204 Rls. 5,198 $
41 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25301010 پرليت 20,000 107,841,600 Rls. 3,600 $
42 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 803 48,366,296 Rls. 1,606 $
43 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 127 8,221,923 Rls. 274 $
مجموع کل
638,864,281,362 ريال
مجموع کل
21,512,583 دلار