آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 184,106 44,155,988,634 Rls. 1,476,329 $
2 12 1394 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 1,502,810 39,865,183,864 Rls. 1,352,527 $
3 12 1394 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 355,623 37,233,476,784 Rls. 1,256,232 $
4 12 1394 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 58,689 26,127,497,816 Rls. 880,241 $
5 12 1394 مشهد قرقيزستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 100,759 21,181,944,484 Rls. 705,780 $
6 12 1394 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 238,848 21,097,269,861 Rls. 716,414 $
7 12 1394 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,253 19,206,631,516 Rls. 642,986 $
8 12 1394 مشهد قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 159,741 14,367,297,407 Rls. 479,225 $
9 12 1394 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 29,260 12,780,303,353 Rls. 438,640 $
10 12 1394 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 433,170 10,981,835,965 Rls. 368,186 $
11 12 1394 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 185,992 10,958,928,736 Rls. 371,597 $
12 12 1394 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 115,015 8,750,955,021 Rls. 291,948 $
13 12 1394 مشهد قرقيزستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,520 7,630,328,552 Rls. 258,104 $
14 12 1394 مشهد قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 84,646 7,468,271,802 Rls. 253,998 $
15 12 1394 مشهد قرقيزستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 63,552 7,436,861,939 Rls. 248,299 $
16 12 1394 مشهد قرقيزستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 89,791 7,049,586,970 Rls. 238,753 $
17 12 1394 مشهد قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 77,038 5,746,597,570 Rls. 200,389 $
18 12 1394 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 152,973 4,728,465,910 Rls. 162,088 $
19 12 1394 مشهد قرقيزستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 38,120 4,567,968,908 Rls. 152,483 $
20 12 1394 مشهد قرقيزستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 61,545 4,547,038,379 Rls. 159,900 $
21 12 1394 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 89,395 4,538,387,608 Rls. 150,329 $
22 12 1394 مشهد قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 430,734 3,277,371,599 Rls. 109,519 $
23 12 1394 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 188,755 3,247,810,381 Rls. 109,476 $
24 12 1394 مشهد قرقيزستان 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 36,652 3,243,657,276 Rls. 109,956 $
25 12 1394 مشهد قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 62,001 3,159,592,383 Rls. 105,401 $
26 12 1394 مشهد قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 57,600 2,933,291,520 Rls. 97,920 $
27 12 1394 مشهد قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,965 2,874,744,960 Rls. 95,930 $
28 12 1394 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 111,967 2,636,176,556 Rls. 89,535 $
29 12 1394 مشهد قرقيزستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 33,047 2,502,066,654 Rls. 85,888 $
30 12 1394 مشهد قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 27,184 2,459,269,116 Rls. 81,552 $
31 12 1394 مشهد قرقيزستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 13,070 2,327,741,400 Rls. 78,420 $
32 12 1394 مشهد قرقيزستان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 14,850 2,241,087,750 Rls. 74,250 $
33 12 1394 مشهد قرقيزستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,416 2,206,459,672 Rls. 73,884 $
34 12 1394 مشهد قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 6,764 2,145,813,939 Rls. 72,501 $
35 12 1394 مشهد قرقيزستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 10,931 2,041,044,170 Rls. 70,020 $
36 12 1394 مشهد قرقيزستان 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 62,400 1,900,304,588 Rls. 62,899 $
37 12 1394 مشهد قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,052 1,625,112,480 Rls. 54,156 $
38 12 1394 مشهد قرقيزستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 17,402 1,619,044,908 Rls. 54,494 $
39 12 1394 مشهد قرقيزستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,712 1,613,018,680 Rls. 53,390 $
40 12 1394 مشهد قرقيزستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 17,500 1,572,900,000 Rls. 52,500 $
41 12 1394 مشهد قرقيزستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 29,800 1,215,428,760 Rls. 40,230 $
42 12 1394 مشهد قرقيزستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,040 1,211,764,800 Rls. 40,400 $
43 12 1394 مشهد قرقيزستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 13,000 1,168,284,000 Rls. 39,000 $
44 12 1394 مشهد قرقيزستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,786 1,148,247,120 Rls. 38,284 $
45 12 1394 مشهد قرقيزستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 20,000 1,144,400,000 Rls. 40,000 $
46 12 1394 مشهد قرقيزستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,687 1,123,567,640 Rls. 37,496 $
47 12 1394 مشهد قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,327 1,123,540,168 Rls. 37,662 $
48 12 1394 مشهد قرقيزستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,350 1,119,354,600 Rls. 37,050 $
49 12 1394 مشهد قرقيزستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 10,347 960,701,666 Rls. 32,166 $
50 12 1394 مشهد قرقيزستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 10,508 944,543,808 Rls. 31,524 $
51 12 1394 مشهد قرقيزستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 38,025 916,128,720 Rls. 30,420 $
52 12 1394 مشهد قرقيزستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 15,300 911,235,510 Rls. 31,410 $
53 12 1394 مشهد قرقيزستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,000 898,560,000 Rls. 30,001 $
54 12 1394 مشهد قرقيزستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,140 889,328,700 Rls. 30,420 $
55 12 1394 مشهد قرقيزستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 34,532 847,671,741 Rls. 29,341 $
56 12 1394 مشهد قرقيزستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 6,916 822,953,240 Rls. 27,657 $
57 12 1394 مشهد قرقيزستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 796,831,200 Rls. 26,400 $
58 12 1394 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 80,438 792,458,694 Rls. 27,063 $
59 12 1394 مشهد قرقيزستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,525 780,295,410 Rls. 26,503 $
60 12 1394 مشهد قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,830 753,287,430 Rls. 25,477 $
61 12 1394 مشهد قرقيزستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 24,797 747,446,090 Rls. 24,797 $
62 12 1394 مشهد قرقيزستان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 12,751 740,054,870 Rls. 25,867 $
63 12 1394 مشهد قرقيزستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 53,750 737,720,340 Rls. 25,060 $
64 12 1394 مشهد قرقيزستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 8,142 732,471,200 Rls. 24,400 $
65 12 1394 مشهد قرقيزستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 709,626,192 Rls. 23,496 $
66 12 1394 مشهد قرقيزستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,564 693,547,980 Rls. 23,460 $
67 12 1394 مشهد قرقيزستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 27,476 656,251,660 Rls. 21,981 $
68 12 1394 مشهد قرقيزستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 16,500 616,521,810 Rls. 20,738 $
69 12 1394 مشهد قرقيزستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 26,082 614,099,655 Rls. 20,865 $
70 12 1394 مشهد قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 6,457 556,120,449 Rls. 19,371 $
71 12 1394 مشهد قرقيزستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,212 534,450,280 Rls. 17,690 $
72 12 1394 مشهد قرقيزستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 15,453 531,337,161 Rls. 18,536 $
73 12 1394 مشهد قرقيزستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 63,345 515,073,948 Rls. 17,103 $
74 12 1394 مشهد قرقيزستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,520 494,481,600 Rls. 16,560 $
75 12 1394 مشهد قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,609 485,451,271 Rls. 16,439 $
76 12 1394 مشهد قرقيزستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 8,090 484,401,990 Rls. 16,305 $
77 12 1394 مشهد قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10,314 447,366,873 Rls. 15,419 $
78 12 1394 مشهد قرقيزستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,160 443,606,976 Rls. 14,688 $
79 12 1394 مشهد قرقيزستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 8,060 415,073,880 Rls. 14,508 $
80 12 1394 مشهد قرقيزستان 20029010 رب گوجه فرنگي 7,380 406,754,040 Rls. 13,875 $
81 12 1394 مشهد قرقيزستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 9,943 377,353,652 Rls. 12,670 $
82 12 1394 مشهد قرقيزستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,362 350,616,490 Rls. 11,779 $
83 12 1394 مشهد قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 9,678 344,354,031 Rls. 11,613 $
84 12 1394 مشهد قرقيزستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,630 327,091,500 Rls. 10,890 $
85 12 1394 مشهد قرقيزستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 5,840 314,834,400 Rls. 10,512 $
86 12 1394 مشهد قرقيزستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,000 314,496,000 Rls. 10,500 $
87 12 1394 مشهد قرقيزستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,555 306,095,400 Rls. 10,132 $
88 12 1394 مشهد قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 9,990 301,734,720 Rls. 9,990 $
89 12 1394 مشهد قرقيزستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 128,000 300,673,980 Rls. 10,035 $
90 12 1394 مشهد قرقيزستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 980 287,539,200 Rls. 9,600 $
91 12 1394 مشهد قرقيزستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,100 283,122,000 Rls. 9,450 $
92 12 1394 مشهد قرقيزستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,060 240,843,096 Rls. 8,028 $
93 12 1394 مشهد قرقيزستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 3,624 236,463,950 Rls. 8,335 $
94 12 1394 مشهد قرقيزستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 9,848 234,247,000 Rls. 7,878 $
95 12 1394 مشهد قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,625 233,878,419 Rls. 7,875 $
96 12 1394 مشهد قرقيزستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 4,260 233,701,102 Rls. 7,881 $
97 12 1394 مشهد قرقيزستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,640 219,048,264 Rls. 7,752 $
98 12 1394 مشهد قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 64,034 196,824,225 Rls. 6,567 $
99 12 1394 مشهد قرقيزستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 10,833 196,159,317 Rls. 6,499 $
100 12 1394 مشهد قرقيزستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,000 178,434,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
402,655,281,329 ريال
مجموع کل
13,569,786 دلار