آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 مشهد قرقيزستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 1,920 178,304,064 Rls. 5,952 $
102 12 1394 مشهد قرقيزستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,984 173,385,720 Rls. 5,952 $
103 12 1394 مشهد قرقيزستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,035 171,939,986 Rls. 5,693 $
104 12 1394 مشهد قرقيزستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,760 158,278,560 Rls. 5,280 $
105 12 1394 مشهد قرقيزستان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 4,000 137,616,240 Rls. 4,560 $
106 12 1394 مشهد قرقيزستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,015 136,648,876 Rls. 4,523 $
107 12 1394 مشهد قرقيزستان 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,433 135,858,184 Rls. 4,501 $
108 12 1394 مشهد قرقيزستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,382 131,079,301 Rls. 4,357 $
109 12 1394 مشهد قرقيزستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,451 114,154,780 Rls. 3,823 $
110 12 1394 مشهد قرقيزستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,440 97,974,018 Rls. 3,246 $
111 12 1394 مشهد قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,972 95,214,690 Rls. 3,177 $
112 12 1394 مشهد قرقيزستان 25221000 آهک زنده 25,210 91,168,998 Rls. 3,025 $
113 12 1394 مشهد قرقيزستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,959 89,314,456 Rls. 2,959 $
114 12 1394 مشهد قرقيزستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,960 88,097,100 Rls. 2,940 $
115 12 1394 مشهد قرقيزستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 1,250 81,312,000 Rls. 2,750 $
116 12 1394 مشهد قرقيزستان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 2,940 79,940,952 Rls. 2,646 $
117 12 1394 مشهد قرقيزستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 3,300 79,677,840 Rls. 2,640 $
118 12 1394 مشهد قرقيزستان 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 120 75,457,500 Rls. 2,500 $
119 12 1394 مشهد قرقيزستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,350 72,844,110 Rls. 2,430 $
120 12 1394 مشهد قرقيزستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 875 66,074,092 Rls. 2,188 $
121 12 1394 مشهد قرقيزستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 1,118 65,308,208 Rls. 2,162 $
122 12 1394 مشهد قرقيزستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 1,494 62,938,485 Rls. 2,236 $
123 12 1394 مشهد قرقيزستان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 59,481 61,846,630 Rls. 2,081 $
124 12 1394 مشهد قرقيزستان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 1,260 59,292,594 Rls. 1,966 $
125 12 1394 مشهد قرقيزستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 1,095 59,084,667 Rls. 1,971 $
126 12 1394 مشهد قرقيزستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 400 58,022,000 Rls. 2,000 $
127 12 1394 مشهد قرقيزستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,200 54,697,662 Rls. 1,858 $
128 12 1394 مشهد قرقيزستان 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 720 53,913,600 Rls. 1,800 $
129 12 1394 مشهد قرقيزستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 6,906 52,190,438 Rls. 1,793 $
130 12 1394 مشهد قرقيزستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 840 50,756,160 Rls. 1,680 $
131 12 1394 مشهد قرقيزستان 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 1,250 48,048,000 Rls. 1,625 $
132 12 1394 مشهد قرقيزستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 520 45,438,120 Rls. 1,560 $
133 12 1394 مشهد قرقيزستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,000 44,458,440 Rls. 1,560 $
134 12 1394 مشهد قرقيزستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 800 43,505,280 Rls. 1,440 $
135 12 1394 مشهد قرقيزستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,990 36,048,432 Rls. 1,194 $
136 12 1394 مشهد قرقيزستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 32,712,900 Rls. 1,100 $
137 12 1394 مشهد قرقيزستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,425 30,123,632 Rls. 998 $
138 12 1394 مشهد قرقيزستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,650 29,882,160 Rls. 990 $
139 12 1394 مشهد قرقيزستان 28272000 کلرورکلسيم 24,825 26,163,118 Rls. 868 $
140 12 1394 مشهد قرقيزستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 157 25,852,891 Rls. 863 $
141 12 1394 مشهد قرقيزستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 200 25,354,560 Rls. 840 $
142 12 1394 مشهد قرقيزستان 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 380 20,645,172 Rls. 684 $
143 12 1394 مشهد قرقيزستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 150 17,986,200 Rls. 600 $
144 12 1394 مشهد قرقيزستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 5,280 17,917,065 Rls. 633 $
145 12 1394 مشهد قرقيزستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 208 16,088,799 Rls. 541 $
146 12 1394 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 400 14,624,160 Rls. 500 $
147 12 1394 مشهد قرقيزستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 160 14,377,920 Rls. 480 $
148 12 1394 مشهد قرقيزستان 68080000 لوحه (Panel)، صفحه (Board)،ک چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشياء همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خردهکچوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسبانندهکهاي معدني به هم فشرده شده باشد. 10,480 9,219,040 Rls. 314 $
149 12 1394 مشهد قرقيزستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 200 8,491,500 Rls. 300 $
150 12 1394 مشهد قرقيزستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 220 6,640,480 Rls. 220 $
151 12 1394 مشهد قرقيزستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 200 5,070,744 Rls. 168 $
152 12 1394 مشهد قرقيزستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 45 3,862,350 Rls. 135 $
153 12 1394 مشهد قرقيزستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 800 3,500,764 Rls. 116 $
154 12 1394 مشهد قرقيزستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 30 2,661,120 Rls. 90 $
155 12 1394 مشهد قرقيزستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 490 2,135,394 Rls. 72 $
156 12 1394 مشهد قرقيزستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 36 2,053,404 Rls. 72 $
157 12 1394 مشهد قرقيزستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 25 965,888 Rls. 32 $
مجموع کل
3,366,219,444 ريال
مجموع کل
112,684 دلار