آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,120,948 23,733,966,363 Rls. 805,916 $
2 12 1394 اصفهان قزاقستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 188,788 14,027,700,910 Rls. 471,970 $
3 12 1394 اصفهان قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 303,200 8,741,735,400 Rls. 295,444 $
4 12 1394 اصفهان قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 71,193 4,357,295,204 Rls. 144,857 $
5 12 1394 اصفهان قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 99,250 4,315,689,300 Rls. 148,802 $
6 12 1394 اصفهان قزاقستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 20,353 4,151,679,905 Rls. 140,435 $
7 12 1394 اصفهان قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,000 3,948,780,000 Rls. 136,400 $
8 12 1394 اصفهان قزاقستان 90281000 کنتورگاز 13,482 2,839,230,520 Rls. 96,040 $
9 12 1394 اصفهان قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 358,182 2,502,124,481 Rls. 87,015 $
10 12 1394 اصفهان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,050 2,354,985,000 Rls. 81,660 $
11 12 1394 اصفهان قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 367,222 2,194,319,416 Rls. 73,738 $
12 12 1394 اصفهان قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 272,160 1,842,299,873 Rls. 64,060 $
13 12 1394 اصفهان قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,324,620,000 Rls. 44,000 $
14 12 1394 اصفهان قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 475,500 861,006,870 Rls. 28,530 $
15 12 1394 اصفهان قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,935 598,770,354 Rls. 19,838 $
16 12 1394 اصفهان قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,400 556,671,360 Rls. 18,624 $
17 12 1394 اصفهان قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,158 316,794,400 Rls. 10,790 $
18 12 1394 اصفهان قزاقستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,030 135,850,050 Rls. 4,545 $
مجموع کل
78,803,519,407 ريال
مجموع کل
2,672,664 دلار