آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 482,985 122,270,804,580 Rls. 4,188,593 $
2 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,045,494 108,684,496,367 Rls. 3,727,318 $
3 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,188,000 64,875,983,160 Rls. 2,185,920 $
4 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 208,100 28,983,049,900 Rls. 988,351 $
5 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 222,630 28,775,446,011 Rls. 1,011,705 $
6 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 851,960 21,812,615,756 Rls. 745,215 $
7 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 227,438 17,420,542,642 Rls. 603,775 $
8 12 1394 غرب تهران قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,196 15,083,271,425 Rls. 521,922 $
9 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 477,380 12,055,846,968 Rls. 404,478 $
10 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 183,480 10,723,379,230 Rls. 366,970 $
11 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 101,190 9,660,835,230 Rls. 328,419 $
12 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 79,971 9,180,885,455 Rls. 317,772 $
13 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 142,840 8,561,501,540 Rls. 285,680 $
14 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 309,746 6,775,603,753 Rls. 233,421 $
15 12 1394 غرب تهران قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 695,206 5,921,991,285 Rls. 204,728 $
16 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 62,170 5,619,173,280 Rls. 186,510 $
17 12 1394 غرب تهران قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 18,000 4,731,199,200 Rls. 156,600 $
18 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 84,000 4,729,200,000 Rls. 167,364 $
19 12 1394 غرب تهران قزاقستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 85,120 4,611,326,790 Rls. 161,728 $
20 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 33,000 3,902,976,000 Rls. 132,000 $
21 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50,590 3,799,720,290 Rls. 132,415 $
22 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 88,212 3,765,801,240 Rls. 130,372 $
23 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 40,900 3,602,346,300 Rls. 122,632 $
24 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 110,000 3,415,522,739 Rls. 113,123 $
25 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 39,729 2,957,722,603 Rls. 103,299 $
26 12 1394 غرب تهران قزاقستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 6,395 2,808,894,525 Rls. 95,890 $
27 12 1394 غرب تهران قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 34,919 2,803,679,608 Rls. 98,594 $
28 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 97,469 2,635,321,995 Rls. 87,910 $
29 12 1394 غرب تهران قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,572,680,000 Rls. 88,000 $
30 12 1394 غرب تهران قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 35,132 2,531,344,768 Rls. 87,829 $
31 12 1394 غرب تهران قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,980 2,509,853,800 Rls. 85,871 $
32 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,800 2,234,948,000 Rls. 74,000 $
33 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 24,400 2,086,126,800 Rls. 73,200 $
34 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 13,648 2,017,720,320 Rls. 68,240 $
35 12 1394 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 225,000 1,995,286,500 Rls. 67,500 $
36 12 1394 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 11,700 1,944,142,200 Rls. 64,350 $
37 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 25,154 1,910,045,071 Rls. 74,321 $
38 12 1394 غرب تهران قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 10,275 1,879,801,750 Rls. 62,750 $
39 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 46,424 1,786,428,750 Rls. 60,456 $
40 12 1394 غرب تهران قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 32,220 1,712,914,290 Rls. 56,898 $
41 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 1,693,050,268 Rls. 56,039 $
42 12 1394 غرب تهران قزاقستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 9,000 1,551,271,776 Rls. 51,346 $
43 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 51,390 1,540,842,160 Rls. 52,481 $
44 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 11,881 1,434,226,796 Rls. 47,524 $
45 12 1394 غرب تهران قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,139 1,342,179,716 Rls. 46,484 $
46 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84146010 ---هود آشپزخانه 14,968 1,273,775,520 Rls. 42,197 $
47 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 5,451 1,235,002,784 Rls. 40,886 $
48 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 40,500 1,093,925,250 Rls. 36,450 $
49 12 1394 غرب تهران قزاقستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 69,500 1,073,666,400 Rls. 37,080 $
50 12 1394 غرب تهران قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 1,037,880,000 Rls. 36,000 $
51 12 1394 غرب تهران قزاقستان 70193910 پشم شيشه 27,519 948,865,730 Rls. 33,008 $
52 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 8,064 943,575,120 Rls. 33,336 $
53 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 7,750 935,549,000 Rls. 31,000 $
54 12 1394 غرب تهران قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 886,890,000 Rls. 30,000 $
55 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 22,620 868,355,025 Rls. 30,549 $
56 12 1394 غرب تهران قزاقستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 359,440 753,573,480 Rls. 27,899 $
57 12 1394 غرب تهران قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 2,965 728,123,620 Rls. 24,736 $
58 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 8,000 718,944,000 Rls. 24,000 $
59 12 1394 غرب تهران قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 7,860 653,494,230 Rls. 22,770 $
60 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 624,701,000 Rls. 20,900 $
61 12 1394 غرب تهران قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,366 623,212,070 Rls. 20,798 $
62 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 14,969 599,568,326 Rls. 20,957 $
63 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 10,000 591,360,000 Rls. 20,000 $
64 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,000 517,440,000 Rls. 17,500 $
65 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 2,565 500,673,080 Rls. 16,868 $
66 12 1394 غرب تهران قزاقستان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,465 485,301,000 Rls. 16,600 $
67 12 1394 غرب تهران قزاقستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,220 479,472,840 Rls. 15,885 $
68 12 1394 غرب تهران قزاقستان 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 944 472,169,600 Rls. 15,760 $
69 12 1394 غرب تهران قزاقستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 3,700 443,348,800 Rls. 14,800 $
70 12 1394 غرب تهران قزاقستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,700 437,606,400 Rls. 14,800 $
71 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 20,000 421,275,000 Rls. 14,965 $
72 12 1394 غرب تهران قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,290 419,498,970 Rls. 14,190 $
73 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 3,355 394,716,000 Rls. 13,395 $
74 12 1394 غرب تهران قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,200 372,214,370 Rls. 12,590 $
75 12 1394 غرب تهران قزاقستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 9,000 332,619,300 Rls. 11,700 $
76 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,577 304,036,833 Rls. 10,357 $
77 12 1394 غرب تهران قزاقستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 9,307 295,133,944 Rls. 9,772 $
78 12 1394 غرب تهران قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,930 279,179,088 Rls. 10,050 $
79 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 464 251,089,280 Rls. 8,320 $
80 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34012010 صابون مايع 9,000 228,881,700 Rls. 8,086 $
81 12 1394 غرب تهران قزاقستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 316,480 219,361,284 Rls. 7,592 $
82 12 1394 غرب تهران قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 8,750 214,408,710 Rls. 7,437 $
83 12 1394 غرب تهران قزاقستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,160 210,492,000 Rls. 7,200 $
84 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,200 189,705,600 Rls. 6,300 $
85 12 1394 غرب تهران قزاقستان 27101910 روغن موتور 5,000 184,788,500 Rls. 6,500 $
86 12 1394 غرب تهران قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 4,562 171,999,100 Rls. 5,740 $
87 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 440 168,623,400 Rls. 6,600 $
88 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 4,180 163,628,608 Rls. 5,434 $
89 12 1394 غرب تهران قزاقستان 44184000 كفراژ (Shuttering) براي كارهاي بتونکريزي ساختمان از چوب 1,750 155,205,750 Rls. 5,250 $
90 12 1394 غرب تهران قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,554 139,756,964 Rls. 4,916 $
91 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,391 120,307,590 Rls. 4,173 $
92 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 800 96,371,200 Rls. 3,200 $
93 12 1394 غرب تهران قزاقستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 800 90,954,440 Rls. 3,557 $
94 12 1394 غرب تهران قزاقستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,449 88,869,682 Rls. 2,998 $
95 12 1394 غرب تهران قزاقستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 125 72,500,736 Rls. 2,452 $
96 12 1394 غرب تهران قزاقستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 47,000 69,886,650 Rls. 2,350 $
97 12 1394 غرب تهران قزاقستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 15,300 62,629,087 Rls. 2,203 $
98 12 1394 غرب تهران قزاقستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 787 55,581,519 Rls. 1,964 $
99 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,500 52,703,000 Rls. 1,750 $
100 12 1394 غرب تهران قزاقستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 1,400 50,588,160 Rls. 1,680 $
مجموع کل
577,715,480,577 ريال
مجموع کل
19,767,492 دلار