آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 29,793 87,119,175,098 Rls. 2,927,792 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,922 11,930,077,080 Rls. 397,937 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 7,373 8,558,645,480 Rls. 285,635 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,500 2,724,879,000 Rls. 93,688 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 9,985 1,692,876,870 Rls. 59,808 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,992 1,118,054,010 Rls. 38,526 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 555 652,515,435 Rls. 22,165 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,000 551,264,000 Rls. 18,400 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,058 435,021,420 Rls. 14,505 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,453 302,206,216 Rls. 10,088 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 790 276,034,320 Rls. 9,480 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 51 244,555,200 Rls. 8,160 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,663 224,190,680 Rls. 7,483 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 3,039 214,492,753 Rls. 7,107 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,565 194,823,416 Rls. 6,455 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 300 148,302,000 Rls. 4,950 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 520 140,204,160 Rls. 4,680 $
18 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 290 140,030,560 Rls. 4,640 $
19 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 2,508 131,494,440 Rls. 4,389 $
20 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,030 115,138,842 Rls. 3,843 $
21 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,928 103,961,200 Rls. 3,470 $
22 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 722 97,370,000 Rls. 3,250 $
23 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 858 75,720,996 Rls. 2,565 $
24 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,888 52,160,912 Rls. 1,732 $
25 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 369 33,413,688 Rls. 1,107 $
26 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 200 26,961,300 Rls. 900 $
27 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 22020000 با ىك مقىاس برىكس كه از 20 تجاوز نكند 1,584 22,769,600 Rls. 760 $
28 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 19 14,385,600 Rls. 480 $
29 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 330 13,931,400 Rls. 465 $
30 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 26 8,151,840 Rls. 272 $
31 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 120 3,078,768 Rls. 102 $
32 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 18 1,629,774 Rls. 54 $
33 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04031090 ماست 30 1,497,850 Rls. 50 $
34 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 20 329,560 Rls. 11 $
مجموع کل
117,369,343,468 ريال
مجموع کل
3,944,949 دلار