آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,420,256 53,830,105,125 Rls. 1,801,840 $
2 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 753,625 44,425,171,169 Rls. 1,500,570 $
3 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 836,878 32,817,290,655 Rls. 1,117,287 $
4 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 616,892 32,721,375,177 Rls. 1,098,561 $
5 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 216,000 14,096,456,000 Rls. 475,200 $
6 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,850 13,846,247,580 Rls. 459,532 $
7 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 17,475 4,747,767,525 Rls. 157,275 $
8 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 42,384 4,062,329,856 Rls. 135,633 $
9 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 77,551 3,756,286,492 Rls. 125,714 $
10 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,390 2,578,018,380 Rls. 85,365 $
11 12 1394 شهيدرجايي كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 23,060 2,414,787,270 Rls. 80,691 $
12 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,775 2,214,661,100 Rls. 73,475 $
13 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 29,658 2,027,819,080 Rls. 67,625 $
14 12 1394 شهيدرجايي كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,000 1,901,592,000 Rls. 63,000 $
15 12 1394 شهيدرجايي كانادا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 20,440 1,881,674,574 Rls. 62,313 $
16 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 13,640 1,646,680,918 Rls. 54,841 $
17 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 27,031 1,603,594,767 Rls. 54,373 $
18 12 1394 شهيدرجايي كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,460 1,563,212,512 Rls. 51,776 $
19 12 1394 شهيدرجايي كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 30,215 1,519,391,445 Rls. 50,618 $
20 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 14,745 1,515,181,520 Rls. 51,607 $
21 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 25,320 1,502,418,280 Rls. 49,804 $
22 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,600 1,366,833,600 Rls. 45,320 $
23 12 1394 شهيدرجايي كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 48,500 1,308,190,500 Rls. 43,650 $
24 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,248,280,000 Rls. 44,000 $
25 12 1394 شهيدرجايي كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,065 1,162,588,512 Rls. 38,535 $
26 12 1394 شهيدرجايي كانادا 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 13,775 1,151,439,744 Rls. 38,112 $
27 12 1394 شهيدرجايي كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 18,110 1,141,837,284 Rls. 37,878 $
28 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 17,500 1,049,206,750 Rls. 34,750 $
29 12 1394 شهيدرجايي كانادا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 15,528 977,796,864 Rls. 32,472 $
30 12 1394 شهيدرجايي كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,970 959,429,800 Rls. 31,880 $
31 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 16,000 923,508,000 Rls. 30,600 $
32 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 8,250 869,599,500 Rls. 28,875 $
33 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 19,614 816,365,869 Rls. 27,049 $
34 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07132010 ---لپه 12,972 703,870,564 Rls. 23,420 $
35 12 1394 شهيدرجايي كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 13,944 662,054,008 Rls. 21,991 $
36 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08109020 زرشك تازه 11,056 534,259,178 Rls. 17,689 $
37 12 1394 شهيدرجايي كانادا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 29,000 521,164,800 Rls. 17,401 $
38 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08109010 انار تازه 1,900 512,401,500 Rls. 17,100 $
39 12 1394 شهيدرجايي كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 18,810 308,700,174 Rls. 10,218 $
40 12 1394 شهيدرجايي كانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,325 219,309,552 Rls. 7,287 $
41 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 209,839,000 Rls. 7,000 $
42 12 1394 شهيدرجايي كانادا 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 15,000 199,973,228 Rls. 6,619 $
43 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,687 194,835,810 Rls. 6,473 $
44 12 1394 شهيدرجايي كانادا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 135,814,500 Rls. 4,500 $
45 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,893 117,833,715 Rls. 4,163 $
46 12 1394 شهيدرجايي كانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 760 91,540,480 Rls. 3,040 $
47 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,560 84,445,632 Rls. 2,808 $
48 12 1394 شهيدرجايي كانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,700 43,511,840 Rls. 1,445 $
49 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,070 38,458,368 Rls. 1,284 $
50 12 1394 شهيدرجايي كانادا 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 917 15,854,400 Rls. 540 $
51 12 1394 شهيدرجايي كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 243 8,812,560 Rls. 292 $
مجموع کل
244,249,817,158 ريال
مجموع کل
8,203,489 دلار