آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 1,239,249 177,582,273,675 Rls. 6,163,927 $
2 12 1394 گناوه كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 1,170,287 164,918,000,759 Rls. 5,530,563 $
3 12 1394 گناوه كويت 25202000 ک گچ 12,664,800 10,399,494,015 Rls. 347,344 $
4 12 1394 گناوه كويت 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 68,125 8,754,639,840 Rls. 294,093 $
5 12 1394 گناوه كويت 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,000 8,299,225,000 Rls. 275,000 $
6 12 1394 گناوه كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 66,844 8,059,501,962 Rls. 277,077 $
7 12 1394 گناوه كويت 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 32,866 3,725,172,340 Rls. 131,464 $
8 12 1394 گناوه كويت 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 52,000 2,322,970,800 Rls. 78,003 $
9 12 1394 گناوه كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 8,800 729,162,690 Rls. 24,430 $
10 12 1394 گناوه كويت 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 3,800 471,825,480 Rls. 15,960 $
11 12 1394 گناوه كويت 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 3,350 397,575,990 Rls. 14,046 $
12 12 1394 گناوه كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,370 393,834,080 Rls. 13,040 $
13 12 1394 گناوه كويت 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,290 193,710,420 Rls. 6,526 $
14 12 1394 گناوه كويت 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,550 153,294,225 Rls. 5,416 $
15 12 1394 گناوه كويت 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,050 94,852,800 Rls. 3,150 $
16 12 1394 گناوه كويت 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 780 87,705,000 Rls. 3,000 $
17 12 1394 گناوه كويت 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 760 87,705,000 Rls. 3,000 $
18 12 1394 گناوه كويت 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 490 70,806,960 Rls. 2,352 $
19 12 1394 گناوه كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 13,500 62,518,140 Rls. 2,070 $
20 12 1394 گناوه كويت 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 1,200 47,963,817 Rls. 1,683 $
21 12 1394 گناوه كويت 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 410 43,210,720 Rls. 1,435 $
22 12 1394 گناوه كويت 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,800 28,791,720 Rls. 954 $
23 12 1394 گناوه كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 970 9,568,011 Rls. 317 $
24 12 1394 گناوه كويت 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 200 8,431,360 Rls. 280 $
25 12 1394 گناوه كويت 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 1,500 3,168,900 Rls. 105 $
26 12 1394 گناوه كويت 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 7,000 739,410 Rls. 25 $
مجموع کل
386,946,143,114 ريال
مجموع کل
13,195,259 دلار