آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي مصر 27132000 قيرنفت 11,724,940 107,638,286,037 Rls. 3,565,752 $
2 12 1394 شهيدرجايي مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,741,654 53,581,089,420 Rls. 1,832,772 $
3 12 1394 شهيدرجايي مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,500 14,977,861,000 Rls. 496,750 $
4 12 1394 شهيدرجايي مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 225,467 14,505,738,822 Rls. 484,305 $
5 12 1394 شهيدرجايي مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,000 7,479,448,200 Rls. 248,400 $
6 12 1394 شهيدرجايي مصر 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 154,000 3,704,153,600 Rls. 123,200 $
7 12 1394 شهيدرجايي مصر 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,324,168,000 Rls. 76,977 $
8 12 1394 شهيدرجايي مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 403,890 2,244,982,912 Rls. 75,935 $
9 12 1394 شهيدرجايي مصر 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 45,814 1,803,628,632 Rls. 63,231 $
10 12 1394 شهيدرجايي مصر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,276,484,000 Rls. 44,000 $
11 12 1394 شهيدرجايي مصر 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 656,051,000 Rls. 22,000 $
12 12 1394 شهيدرجايي مصر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 5,000 507,692,500 Rls. 17,500 $
13 12 1394 شهيدرجايي مصر 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 41,968 150,441,704 Rls. 5,036 $
14 12 1394 شهيدرجايي مصر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,910 62,690,639 Rls. 2,101 $
مجموع کل
210,912,716,466 ريال
مجموع کل
7,057,959 دلار