آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 29025000 ا ستيرن 18,130,184 746,872,813,829 Rls. 26,531,894 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,714,408 86,481,650,090 Rls. 3,089,403 $
مجموع کل
833,354,463,919 ريال
مجموع کل
29,621,297 دلار