آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391110 كدئين فسفات 15,000 320,070,840,000 Rls. 10,650,000 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 4,327 69,289,996,885 Rls. 2,309,855 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 179,447 19,782,712,912 Rls. 656,792 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 320 16,789,740,056 Rls. 560,499 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,520 15,666,174,971 Rls. 532,976 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 771 7,982,099,272 Rls. 265,202 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 500 5,942,000,000 Rls. 200,000 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2,000 5,404,784,000 Rls. 190,948 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 325 2,440,005,135 Rls. 81,645 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 300 1,917,780,500 Rls. 64,550 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 890 1,676,034,597 Rls. 55,947 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 532 1,669,974,852 Rls. 55,451 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90153000 ترا زها 823 1,425,420,988 Rls. 47,206 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 290 1,103,205,820 Rls. 36,832 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 197 1,006,449,900 Rls. 33,783 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 1,000 752,400,000 Rls. 25,000 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,060 722,483,840 Rls. 24,120 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 13019010 باريچه 80 503,193,600 Rls. 16,801 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 61034300 شلوارحتي داراي بند وپيش بند,نيم شلوار,شلوار غير كوتاه مردا نه ياپسرا نه, کشباف ا زا لياف سنتتيک 858 403,054,080 Rls. 13,728 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 325,638,144 Rls. 10,872 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,300 230,641,800 Rls. 7,650 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08105000 کيوي، تازه 3,800 158,539,344 Rls. 5,296 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 1,200 149,825,000 Rls. 5,000 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 2,600 140,422,174 Rls. 4,961 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 595 131,874,413 Rls. 4,373 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 55102000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 400 107,841,600 Rls. 3,600 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 494 104,473,096 Rls. 3,458 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,000 84,915,000 Rls. 3,000 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 522 77,006,300 Rls. 2,571 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 700 52,419,500 Rls. 1,750 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 323 40,486,713 Rls. 1,352 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 296 32,952,700 Rls. 110 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19 19,111,928 Rls. 638 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 80 7,046,400 Rls. 240 $
مجموع کل
476,211,545,521 ريال
مجموع کل
15,876,206 دلار