آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 27,586,420 278,041,361,578 Rls. 9,348,926 $
2 12 1394 آبادان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,098,230 27,240,966,959 Rls. 908,952 $
3 12 1394 آبادان پاكستان 27101920 گريس 504,160 8,262,497,044 Rls. 286,979 $
مجموع کل
313,544,825,581 ريال
مجموع کل
10,544,857 دلار