آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,225,155 32,692,231,062 Rls. 1,095,500 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,162,719 17,573,921,138 Rls. 584,700 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,040 457,111,460 Rls. 16,238 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان پاكستان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 51,580 435,845,118 Rls. 14,442 $
مجموع کل
51,159,108,778 ريال
مجموع کل
1,710,880 دلار