آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,250,010 86,583,868,189 Rls. 2,925,015 $
2 12 1394 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,235,252 81,696,359,473 Rls. 2,752,931 $
3 12 1394 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,115,048 81,258,289,459 Rls. 2,749,446 $
4 12 1394 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 712,650 19,053,467,130 Rls. 640,860 $
5 12 1394 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 744,904 16,668,407,490 Rls. 561,827 $
6 12 1394 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 133,770 10,759,895,431 Rls. 358,674 $
7 12 1394 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 89,780 7,922,082,578 Rls. 262,896 $
8 12 1394 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 80,943 4,350,455,841 Rls. 144,668 $
9 12 1394 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 484,920 3,777,802,364 Rls. 126,484 $
10 12 1394 قزوين پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 104,800 2,750,041,900 Rls. 92,020 $
11 12 1394 قزوين پاكستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 29,477 1,779,467,536 Rls. 58,954 $
12 12 1394 قزوين پاكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 11,480 1,563,994,260 Rls. 54,666 $
13 12 1394 قزوين پاكستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,193 1,098,929,972 Rls. 36,386 $
14 12 1394 قزوين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,304 131,239,306 Rls. 4,378 $
15 12 1394 قزوين پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 35,952,000 Rls. 1,200 $
16 12 1394 قزوين پاكستان 34012010 صابون مايع 540 14,626,656 Rls. 486 $
مجموع کل
319,444,879,585 ريال
مجموع کل
10,770,892 دلار