آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 385,598 109,246,455,476 Rls. 3,729,986 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 36,762 10,597,137,557 Rls. 358,210 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,030 274,222,500 Rls. 9,500 $
مجموع کل
120,117,815,533 ريال
مجموع کل
4,097,696 دلار