آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,956 1,080,170,208 Rls. 31,824 $
102 10 1396 غرب تهران آذربايجان 32064910 --- گرانول مستربچ 22,000 1,022,736,000 Rls. 28,600 $
103 9 1396 غرب تهران آذربايجان 32064910 --- گرانول مستربچ 22,000 1,017,845,400 Rls. 28,600 $
104 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 1,800 1,007,073,000 Rls. 27,000 $
105 10 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 72,000 1,001,544,165 Rls. 27,735 $
106 12 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 26,400 998,987,418 Rls. 26,873 $
107 7 1396 غرب تهران آذربايجان 32064910 --- گرانول مستربچ 22,000 995,841,000 Rls. 29,700 $
108 11 1396 غرب تهران آذربايجان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 21,100 983,003,000 Rls. 26,600 $
109 4 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,447 982,193,870 Rls. 30,226 $
110 5 1396 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,340 966,266,960 Rls. 29,360 $
111 11 1396 غرب تهران آذربايجان 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 2,600 934,961,500 Rls. 25,300 $
112 3 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,993 933,284,104 Rls. 28,766 $
113 6 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 73,000 929,415,950 Rls. 27,950 $
114 9 1396 غرب تهران آذربايجان 40081110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي ا سفنجي 16,060 921,185,676 Rls. 25,884 $
115 2 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,439 920,448,334 Rls. 28,366 $
116 6 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 307,235 918,911,140 Rls. 27,650 $
117 12 1396 غرب تهران آذربايجان 32041920 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 22,000 912,219,000 Rls. 24,200 $
118 3 1396 غرب تهران آذربايجان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,767 897,725,480 Rls. 27,670 $
119 11 1396 غرب تهران آذربايجان 32041920 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 22,000 894,311,000 Rls. 24,200 $
120 5 1396 غرب تهران آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 4,578 888,315,975 Rls. 27,117 $
121 2 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 304,105 887,843,653 Rls. 27,369 $
122 8 1396 غرب تهران آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 24,000 885,754,800 Rls. 25,200 $
123 7 1396 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 50,000 884,932,400 Rls. 25,950 $
124 9 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 15,500 846,495,110 Rls. 23,990 $
125 6 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 66,000 843,281,600 Rls. 25,420 $
126 6 1396 غرب تهران آذربايجان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,357 841,497,530 Rls. 25,370 $
127 4 1396 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 50,350 827,189,545 Rls. 25,458 $
128 3 1396 غرب تهران آذربايجان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 44,000 813,846,000 Rls. 25,080 $
129 11 1396 غرب تهران آذربايجان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 813,010,000 Rls. 22,000 $
130 6 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 21,810 801,779,220 Rls. 23,991 $
131 12 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 44,000 754,931,760 Rls. 20,240 $
132 12 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 63,000 754,286,400 Rls. 20,160 $
133 7 1396 غرب تهران آذربايجان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 21,890 750,530,000 Rls. 22,000 $
134 5 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 254,755 750,422,453 Rls. 22,927 $
135 8 1396 غرب تهران آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 27,292 749,593,612 Rls. 21,834 $
136 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 800 748,300,000 Rls. 20,000 $
137 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,600 741,641,250 Rls. 19,950 $
138 1 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 250,965 732,360,968 Rls. 22,587 $
139 2 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 25,080 728,307,961 Rls. 22,453 $
140 5 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 10,500 685,839,000 Rls. 21,000 $
141 1 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 28,000 681,198,000 Rls. 21,000 $
142 7 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 18,000 672,051,600 Rls. 19,800 $
143 12 1396 غرب تهران آذربايجان 22029990 --- ساير 6,471 663,735,705 Rls. 17,795 $
144 11 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 56,000 658,040,320 Rls. 17,920 $
145 8 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 13,900 645,928,830 Rls. 18,765 $
146 2 1396 غرب تهران آذربايجان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 23,332 638,756,349 Rls. 19,691 $
147 5 1396 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,849 623,534,806 Rls. 19,034 $
148 9 1396 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 24,815 622,762,560 Rls. 17,640 $
149 4 1396 غرب تهران آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,698 591,481,355 Rls. 18,159 $
150 4 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 198,500 581,211,750 Rls. 17,864 $
151 9 1396 غرب تهران آذربايجان 29173910 دي بوتيل فتالات 10,000 572,617,500 Rls. 16,250 $
152 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 450 559,485,000 Rls. 15,000 $
153 6 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 12,800 557,392,128 Rls. 16,678 $
154 2 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 49,000 556,407,950 Rls. 17,150 $
155 3 1396 غرب تهران آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 11,520 553,527,084 Rls. 17,061 $
156 5 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 47,000 550,726,025 Rls. 16,825 $
157 12 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 49,000 550,000,500 Rls. 14,700 $
158 6 1396 غرب تهران آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,820 547,419,600 Rls. 16,380 $
159 3 1396 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,800 544,690,035 Rls. 16,785 $
160 11 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 15,030 535,844,787 Rls. 14,503 $
161 4 1396 غرب تهران آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 75,670 535,175,280 Rls. 16,472 $
162 10 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 10,000 529,248,000 Rls. 14,800 $
163 8 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 50,000 527,971,500 Rls. 15,100 $
164 6 1396 غرب تهران آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,539 516,481,280 Rls. 15,632 $
165 8 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 36,500 507,774,000 Rls. 14,600 $
166 2 1396 غرب تهران آذربايجان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 506,665,940 Rls. 15,620 $
167 6 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 51,000 506,502,300 Rls. 15,300 $
168 12 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,300 506,224,950 Rls. 13,530 $
169 2 1396 غرب تهران آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 51,000 495,522,987 Rls. 15,273 $
170 3 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 168,240 491,312,498 Rls. 15,142 $
171 1 1396 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,940 489,359,668 Rls. 15,086 $
172 6 1396 غرب تهران آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 14,000 485,688,000 Rls. 14,700 $
173 7 1396 غرب تهران آذربايجان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 10,935 467,822,586 Rls. 13,783 $
174 11 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 11,250 457,281,000 Rls. 12,375 $
175 1 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 47,000 457,159,800 Rls. 14,100 $
176 1 1396 غرب تهران آذربايجان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 432,617,244 Rls. 13,341 $
177 6 1396 غرب تهران آذربايجان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 21,550 428,875,170 Rls. 12,930 $
178 8 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 10,700 413,703,730 Rls. 11,770 $
179 7 1396 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,283 413,120,783 Rls. 12,321 $
180 10 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 10,330 406,340,880 Rls. 11,363 $
181 12 1396 غرب تهران آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 50,880 403,873,572 Rls. 10,828 $
182 3 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,300 396,627,900 Rls. 12,225 $
183 5 1396 غرب تهران آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 380,122,050 Rls. 11,550 $
184 11 1396 غرب تهران آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 10,956 372,392,700 Rls. 10,050 $
185 11 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 24,000 354,739,200 Rls. 9,600 $
186 3 1396 غرب تهران آذربايجان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 5,678 348,631,378 Rls. 10,741 $
187 7 1396 غرب تهران آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 112,795 347,939,496 Rls. 10,152 $
188 10 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 9,900 341,175,751 Rls. 9,402 $
189 9 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 24,000 338,918,400 Rls. 9,600 $
190 11 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 5,200 324,760,540 Rls. 8,788 $
191 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 45 317,787,480 Rls. 8,520 $
192 1 1396 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 25,000 314,648,600 Rls. 9,700 $
193 6 1396 غرب تهران آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 9,900 312,617,825 Rls. 9,425 $
194 3 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 24,000 311,596,800 Rls. 9,600 $
195 4 1396 غرب تهران آذربايجان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 6,780 308,442,540 Rls. 9,492 $
196 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,737 300,509,797 Rls. 8,032 $
197 12 1396 غرب تهران آذربايجان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,590 295,541,250 Rls. 7,950 $
198 8 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 5,000 295,454,250 Rls. 8,450 $
199 4 1396 غرب تهران آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,000 293,355,000 Rls. 9,000 $
200 3 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 5,200 285,179,388 Rls. 8,788 $
مجموع کل
63,174,255,839 ريال
مجموع کل
1,840,731 دلار