آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 غرب تهران آذربايجان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,160 274,775,760 Rls. 7,344 $
202 1 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 24,000 272,395,200 Rls. 8,400 $
203 8 1396 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 4,000 265,049,400 Rls. 7,700 $
204 10 1396 غرب تهران آذربايجان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,153 257,979,792 Rls. 7,214 $
205 11 1396 غرب تهران آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 10,000 257,047,000 Rls. 7,000 $
206 7 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 25,000 253,177,500 Rls. 7,500 $
207 12 1396 غرب تهران آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 21,000 251,428,800 Rls. 6,720 $
208 12 1396 غرب تهران آذربايجان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 6,080 248,626,400 Rls. 6,688 $
209 4 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 25,000 244,942,500 Rls. 7,500 $
210 3 1396 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 25,000 243,382,500 Rls. 7,500 $
211 2 1396 غرب تهران آذربايجان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 3,600 240,641,784 Rls. 7,416 $
212 6 1396 غرب تهران آذربايجان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,178 239,467,312 Rls. 7,248 $
213 1 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,830 233,603,230 Rls. 7,202 $
214 10 1396 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 4,600 232,880,414 Rls. 6,462 $
215 4 1396 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,200 230,844,480 Rls. 7,104 $
216 5 1396 غرب تهران آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,388 219,812,890 Rls. 6,710 $
217 9 1396 غرب تهران آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 2,033 215,319,096 Rls. 6,099 $
218 4 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,090 201,078,555 Rls. 6,169 $
219 8 1396 غرب تهران آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 6,000 185,878,800 Rls. 5,400 $
220 7 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 5,880 181,170,437 Rls. 5,311 $
221 12 1396 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,490 180,736,899 Rls. 4,831 $
222 10 1396 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,300 179,300,640 Rls. 5,014 $
223 3 1396 غرب تهران آذربايجان 38231100 اسيد استئاريك 7,000 175,784,385 Rls. 5,417 $
224 3 1396 غرب تهران آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,152 175,716,704 Rls. 5,416 $
225 2 1396 غرب تهران آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 3,690 167,931,526 Rls. 5,177 $
226 12 1396 غرب تهران آذربايجان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,430 160,510,350 Rls. 4,290 $
227 9 1396 غرب تهران آذربايجان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,229 158,894,569 Rls. 4,521 $
228 1 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 4,840 154,738,991 Rls. 4,770 $
229 4 1396 غرب تهران آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 4,000 135,725,580 Rls. 4,164 $
230 9 1396 غرب تهران آذربايجان 21069080 کمكمل غذايي، 612 135,716,350 Rls. 3,850 $
231 9 1396 غرب تهران آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 3,000 135,060,255 Rls. 3,795 $
232 6 1396 غرب تهران آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 3,990 121,611,370 Rls. 3,639 $
233 4 1396 غرب تهران آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 10,000 121,476,058 Rls. 3,738 $
234 12 1396 غرب تهران آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 15,316 108,541,582 Rls. 2,910 $
235 3 1396 غرب تهران آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 3,000 105,470,631 Rls. 3,250 $
236 9 1396 غرب تهران آذربايجان 29054500 گليسرول 2,000 101,428,650 Rls. 2,850 $
237 3 1396 غرب تهران آذربايجان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,232 101,381,011 Rls. 3,125 $
238 3 1396 غرب تهران آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 4,000 93,529,932 Rls. 2,882 $
239 5 1396 غرب تهران آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 15,000 90,943,448 Rls. 2,781 $
240 6 1396 غرب تهران آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 2,000 87,092,520 Rls. 2,606 $
241 6 1396 غرب تهران آذربايجان 29054500 گليسرول 2,000 81,945,840 Rls. 2,452 $
242 5 1396 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 3,765 76,469,728 Rls. 2,336 $
243 9 1396 غرب تهران آذربايجان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 500 70,608,000 Rls. 2,000 $
244 6 1396 غرب تهران آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 5,000 68,213,707 Rls. 2,057 $
245 6 1396 غرب تهران آذربايجان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 400 66,080,000 Rls. 2,000 $
246 12 1396 غرب تهران آذربايجان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 4 65,795,436 Rls. 1,764 $
247 9 1396 غرب تهران آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,000 61,141,902 Rls. 1,718 $
248 7 1396 غرب تهران آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,000 59,760,610 Rls. 1,752 $
249 1 1396 غرب تهران آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 5,000 53,945,924 Rls. 1,664 $
250 11 1396 غرب تهران آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 1,000 52,653,734 Rls. 1,421 $
251 7 1396 غرب تهران آذربايجان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 400 40,938,000 Rls. 1,200 $
252 11 1396 غرب تهران آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 500 37,054,000 Rls. 1,000 $
253 9 1396 غرب تهران آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 680 33,891,840 Rls. 960 $
254 7 1396 غرب تهران آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 180 30,703,500 Rls. 900 $
255 2 1396 غرب تهران آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 1,000 30,264,654 Rls. 933 $
256 9 1396 غرب تهران آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 194 23,936,112 Rls. 678 $
257 6 1396 غرب تهران آذربايجان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 38 13,216,000 Rls. 400 $
مجموع کل
8,307,712,288 ريال
مجموع کل
242,948 دلار