آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 95 42,399,625 Rls. 1,225 $
302 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 144 41,813,914 Rls. 1,220 $
303 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 900 41,660,400 Rls. 1,165 $
304 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 100 41,520,500 Rls. 1,250 $
305 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 500 41,294,700 Rls. 1,114 $
306 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 135 41,271,560 Rls. 1,260 $
307 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 180 41,212,770 Rls. 1,270 $
308 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 370 41,129,940 Rls. 1,110 $
309 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 366 40,818,150 Rls. 1,098 $
310 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 300 40,730,400 Rls. 1,200 $
311 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,230 40,395,594 Rls. 1,192 $
312 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 150 40,039,934 Rls. 1,226 $
313 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03063300 -- خرچنگ­ها 300 39,190,800 Rls. 1,200 $
314 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 390 38,949,600 Rls. 1,200 $
315 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 329 38,593,030 Rls. 1,151 $
316 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 62 38,253,392 Rls. 1,166 $
317 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 358 38,057,550 Rls. 1,090 $
318 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 580 37,634,920 Rls. 1,160 $
319 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 100 37,534,750 Rls. 1,000 $
320 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 250 37,415,000 Rls. 1,000 $
321 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 380 36,994,140 Rls. 1,140 $
322 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 70 36,955,000 Rls. 1,000 $
323 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 335 36,737,700 Rls. 1,025 $
324 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 330 36,683,460 Rls. 990 $
325 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 51 36,437,630 Rls. 986 $
326 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19 36,093,670 Rls. 1,058 $
327 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 290 36,074,256 Rls. 1,048 $
328 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 550 35,926,110 Rls. 990 $
329 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,050 35,557,500 Rls. 1,050 $
330 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 674 35,373,975 Rls. 1,090 $
331 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08071900 خربزه وهمانند 1,705 34,854,816 Rls. 1,074 $
332 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 980 33,587,540 Rls. 980 $
333 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08107000 خرمالوها 252 33,434,352 Rls. 1,008 $
334 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 430 32,759,000 Rls. 1,000 $
335 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 820 32,720,400 Rls. 915 $
336 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 40 32,439,000 Rls. 1,000 $
337 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 240 32,437,000 Rls. 1,000 $
338 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 320 32,188,800 Rls. 960 $
339 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 300 31,714,200 Rls. 900 $
340 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 470 31,414,800 Rls. 940 $
341 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,480 31,413,270 Rls. 933 $
342 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 850 31,222,640 Rls. 886 $
343 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 36 30,362,085 Rls. 822 $
344 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 675 29,933,550 Rls. 810 $
345 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 666 29,868,960 Rls. 880 $
346 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 506 29,536,780 Rls. 910 $
347 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109010 انار تازه 320 29,083,386 Rls. 858 $
348 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 550 29,082,075 Rls. 825 $
349 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 280 28,253,000 Rls. 760 $
350 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 200 28,200,800 Rls. 800 $
351 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 30 27,714,000 Rls. 750 $
352 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82021000 ا ره دستي. 18 27,537,600 Rls. 800 $
353 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 177 27,495,780 Rls. 780 $
354 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 340 27,475,833 Rls. 847 $
355 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 280 27,133,325 Rls. 835 $
356 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 504 24,952,320 Rls. 768 $
357 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 380 24,657,440 Rls. 760 $
358 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 240 24,305,040 Rls. 720 $
359 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109010 انار تازه 880 24,252,810 Rls. 690 $
360 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 180 23,695,920 Rls. 720 $
361 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 200 23,547,600 Rls. 720 $
362 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 420 23,281,650 Rls. 630 $
363 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 646 23,208,000 Rls. 708 $
364 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 45 23,040,210 Rls. 710 $
365 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 38 22,907,000 Rls. 700 $
366 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 650 22,906,000 Rls. 650 $
367 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 160 22,776,960 Rls. 640 $
368 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 310 22,723,410 Rls. 670 $
369 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 515 22,225,530 Rls. 665 $
370 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 432 21,564,054 Rls. 657 $
371 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 33 21,209,486 Rls. 653 $
372 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 88 20,726,200 Rls. 635 $
373 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 1,120 20,693,120 Rls. 560 $
374 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08071900 خربزه وهمانند 950 20,677,240 Rls. 636 $
375 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 20 20,272,694 Rls. 625 $
376 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 200 19,901,400 Rls. 600 $
377 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 29 19,608,399 Rls. 589 $
378 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08071900 خربزه وهمانند 970 19,456,254 Rls. 594 $
379 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10 19,009,254 Rls. 586 $
380 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 540 18,880,940 Rls. 540 $
381 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 598 18,864,300 Rls. 580 $
382 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 180 18,476,505 Rls. 555 $
383 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 500 18,412,680 Rls. 500 $
384 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 370 18,360,500 Rls. 500 $
385 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 419 18,292,440 Rls. 531 $
386 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 484 18,108,860 Rls. 484 $
387 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 480 17,965,600 Rls. 480 $
388 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 540 17,935,800 Rls. 540 $
389 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 550 17,842,650 Rls. 550 $
390 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 80 17,741,000 Rls. 547 $
391 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 330 17,652,000 Rls. 500 $
392 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 20 17,651,760 Rls. 472 $
393 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 40 17,425,500 Rls. 537 $
394 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,800 16,891,660 Rls. 460 $
395 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 83 16,853,950 Rls. 519 $
396 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 200 16,836,750 Rls. 450 $
397 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 200 16,836,750 Rls. 450 $
398 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طورساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 9 16,784,550 Rls. 450 $
399 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 300 16,710,000 Rls. 500 $
400 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 240 16,520,000 Rls. 500 $
مجموع کل
2,827,255,148 ريال
مجموع کل
82,478 دلار