آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 752,000 235,675,992,300 Rls. 6,776,650 $
2 12 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 694,500 227,137,714,000 Rls. 6,084,800 $
3 12 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 238,438 225,433,409,063 Rls. 6,026,937 $
4 11 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 723,400 223,106,563,400 Rls. 6,055,200 $
5 9 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 643,000 202,041,812,300 Rls. 5,720,350 $
6 2 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 232,000 195,872,002,000 Rls. 6,038,000 $
7 10 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 506,000 161,383,454,350 Rls. 4,474,550 $
8 7 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 478,000 139,976,632,200 Rls. 4,124,100 $
9 9 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 156,313 138,264,860,938 Rls. 3,907,812 $
10 10 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 136,250 122,784,250,000 Rls. 3,406,250 $
11 11 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 121,500 112,042,687,500 Rls. 3,037,500 $
12 8 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 111,500 97,550,212,500 Rls. 2,787,500 $
13 3 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 119,720 89,654,533,000 Rls. 2,763,000 $
14 3 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 257,600 76,292,505,200 Rls. 2,351,200 $
15 4 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 249,800 73,343,071,500 Rls. 2,254,150 $
16 4 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 77,750 63,224,468,750 Rls. 1,943,750 $
17 8 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 90,900 53,217,681,500 Rls. 1,533,500 $
18 5 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 55,510 45,485,843,000 Rls. 1,387,750 $
19 9 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 81,300 43,071,844,500 Rls. 1,219,500 $
20 2 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 49,930 40,494,598,000 Rls. 1,248,250 $
21 10 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,450 40,248,972,000 Rls. 1,116,750 $
22 4 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 82,250 40,123,818,750 Rls. 1,233,750 $
23 2 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 71,970 38,670,500,850 Rls. 1,192,050 $
24 11 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 70,000 38,582,175,000 Rls. 1,050,000 $
25 12 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,700 37,973,872,500 Rls. 1,015,500 $
26 7 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 40,000 34,115,000,000 Rls. 1,000,000 $
27 6 1396 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 36,200 30,155,995,000 Rls. 905,000 $
28 6 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 28,724,944,800 Rls. 862,800 $
29 5 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 57,190 28,088,228,700 Rls. 857,850 $
30 1 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 85,000 24,120,425,000 Rls. 743,750 $
31 5 1396 كرمان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,400 18,294,674,400 Rls. 559,680 $
32 1 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,000 16,541,880,000 Rls. 510,000 $
33 7 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,000 9,822,580,000 Rls. 290,000 $
34 1 1396 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 14,010 4,090,107,420 Rls. 126,090 $
35 2 1396 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 13,995 4,085,350,425 Rls. 125,955 $
36 6 1396 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 3,980,280,000 Rls. 120,000 $
37 3 1396 كرمان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 16,230 2,096,302,149 Rls. 64,599 $
38 10 1396 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,600 1,384,618,380 Rls. 38,420 $
39 8 1396 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,716 1,140,917,190 Rls. 33,145 $
40 2 1396 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 21,358 1,108,537,947 Rls. 34,173 $
41 9 1396 كرمان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,300 905,759,424 Rls. 25,656 $
42 9 1396 كرمان آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,919 866,998,345 Rls. 24,595 $
43 11 1396 كرمان آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,077 839,699,107 Rls. 22,867 $
44 5 1396 كرمان آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 2,151 597,961,868 Rls. 18,284 $
45 10 1396 كرمان آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,500 538,783,050 Rls. 14,950 $
46 8 1396 كرمان آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,000 497,709,840 Rls. 14,160 $
47 5 1396 كرمان آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,470 432,687,150 Rls. 13,230 $
48 9 1396 كرمان آلمان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 5,075 384,178,128 Rls. 10,882 $
49 2 1396 كرمان آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 676 269,113,944 Rls. 8,296 $
50 7 1396 كرمان آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 402 227,656,218 Rls. 6,673 $
51 12 1396 كرمان آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 750 197,898,750 Rls. 5,250 $
52 9 1396 كرمان آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,000 166,323,360 Rls. 4,720 $
53 4 1396 كرمان آلمان 08062040 انگور آفتاب? دانه دار تازه ?ا خشک کرده 3,000 157,901,400 Rls. 4,860 $
54 11 1396 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,012 136,014,584 Rls. 3,704 $
55 4 1396 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,104 131,514,345 Rls. 4,041 $
56 4 1396 كرمان آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,640 95,816,016 Rls. 2,952 $
57 9 1396 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 529 68,348,544 Rls. 1,936 $
58 4 1396 كرمان آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,230 63,877,344 Rls. 1,968 $
59 2 1396 كرمان آلمان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 500 51,902,400 Rls. 1,600 $
60 9 1396 كرمان آلمان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 220 39,893,520 Rls. 1,130 $
61 11 1396 كرمان آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 177 37,014,768 Rls. 1,008 $
62 5 1396 كرمان آلمان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 1,000 32,705,000 Rls. 1,000 $
63 10 1396 كرمان آلمان 04015010 ک ک ک خامه شير 250 25,515,612 Rls. 708 $
64 8 1396 كرمان آلمان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 4,800 23,957,712 Rls. 696 $
65 10 1396 كرمان آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 4,750 18,415,929 Rls. 511 $
66 10 1396 كرمان آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 470 14,812,029 Rls. 411 $
67 1 1396 كرمان آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 540 14,720,496 Rls. 454 $
68 5 1396 كرمان آلمان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,000 8,176,250 Rls. 250 $
69 10 1396 كرمان آلمان 08054000 گريپ فروت، شامل (Pomelos) تازه يا خشك كرده 480 5,802,279 Rls. 161 $
70 10 1396 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 100 4,937,343 Rls. 137 $
71 10 1396 كرمان آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,090 4,432,797 Rls. 123 $
72 11 1396 كرمان آلمان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,600 4,138,960 Rls. 112 $
73 10 1396 كرمان آلمان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,600 3,603,900 Rls. 100 $
74 10 1396 كرمان آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9 2,054,223 Rls. 57 $
مجموع کل
2,976,273,641,147 ريال
مجموع کل
85,217,743 دلار