آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,076,760 40,270,765,276 Rls. 1,079,916 $
2 1 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,275,650 25,822,545,944 Rls. 796,473 $
3 11 1396 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 430,118 23,728,373,338 Rls. 645,178 $
4 10 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 167,808 21,176,154,132 Rls. 587,328 $
5 9 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 162,368 20,173,250,082 Rls. 568,286 $
6 2 1396 اينچه برون افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 169,920 19,229,118,444 Rls. 592,593 $
7 1 1396 اينچه برون افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 145,636 16,401,211,776 Rls. 505,768 $
8 3 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 162,540 15,419,461,188 Rls. 475,239 $
9 2 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,271,210 14,432,317,932 Rls. 444,833 $
10 11 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 741,790 14,236,808,546 Rls. 385,731 $
11 9 1396 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 239,952 13,922,670,312 Rls. 392,328 $
12 11 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 100,502 12,963,523,268 Rls. 351,758 $
13 10 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 497,280 9,383,791,065 Rls. 258,585 $
14 12 1396 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 167,525 8,115,890,590 Rls. 217,783 $
15 6 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 68,419 7,938,796,285 Rls. 239,447 $
16 12 1396 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 143,520 7,916,712,750 Rls. 212,250 $
17 9 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 531,920 6,566,602,967 Rls. 186,170 $
18 8 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 51,214 6,218,953,774 Rls. 179,248 $
19 9 1396 اينچه برون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 61,900 5,991,637,750 Rls. 169,750 $
20 4 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,204,784 5,270,888,617 Rls. 162,058 $
21 8 1396 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 96,000 5,061,456,000 Rls. 144,000 $
22 11 1396 اينچه برون افغانستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 321,370 5,046,978,064 Rls. 136,582 $
23 12 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,994 4,376,881,530 Rls. 116,982 $
24 5 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 44,647 4,203,610,183 Rls. 128,005 $
25 11 1396 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 83,937 4,037,876,534 Rls. 109,118 $
26 4 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 32,984 3,625,492,310 Rls. 111,485 $
27 5 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,938,220 3,618,458,703 Rls. 110,295 $
28 9 1396 اينچه برون افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 24,750 3,391,657,500 Rls. 96,250 $
29 2 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,390,768 2,909,313,634 Rls. 89,658 $
30 7 1396 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 23,233 2,747,372,988 Rls. 81,316 $
31 12 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,713,580 2,393,167,846 Rls. 64,255 $
32 7 1396 اينچه برون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 18,550 2,347,100,000 Rls. 70,000 $
33 7 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 58,134 2,250,856,427 Rls. 66,296 $
34 9 1396 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 248,500 2,203,713,374 Rls. 62,124 $
35 10 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 32,000 2,186,580,800 Rls. 60,800 $
36 11 1396 اينچه برون افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 64,408 2,038,355,557 Rls. 55,159 $
37 3 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 174,980 1,987,472,128 Rls. 61,242 $
38 10 1396 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 42,120 1,987,040,484 Rls. 54,756 $
39 3 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,496,607 1,873,878,267 Rls. 57,748 $
40 5 1396 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,299 1,865,722,135 Rls. 57,047 $
41 8 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 46,152 1,851,409,883 Rls. 52,862 $
42 9 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 48,000 1,794,919,200 Rls. 50,880 $
43 10 1396 اينچه برون افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 185,940 1,774,350,678 Rls. 49,002 $
44 10 1396 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,084 1,768,953,147 Rls. 49,295 $
45 6 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 45,450 1,758,921,255 Rls. 52,965 $
46 12 1396 اينچه برون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 38,400 1,721,410,560 Rls. 46,080 $
47 6 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 48,000 1,694,024,160 Rls. 50,880 $
48 11 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,685,148,000 Rls. 45,600 $
49 3 1396 اينچه برون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 48,000 1,650,928,800 Rls. 50,880 $
50 2 1396 اينچه برون افغانستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,650,445,440 Rls. 50,863 $
51 8 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,569,643,200 Rls. 45,600 $
52 12 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,563,947,000 Rls. 41,800 $
53 2 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 25,000 1,540,852,500 Rls. 47,485 $
54 5 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,491,348,000 Rls. 45,600 $
55 8 1396 اينچه برون افغانستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,227 1,487,685,144 Rls. 42,216 $
56 5 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 47,880 1,472,163,169 Rls. 44,897 $
57 11 1396 اينچه برون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 33,120 1,469,359,872 Rls. 39,744 $
58 7 1396 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,418,775,600 Rls. 41,800 $
59 11 1396 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,659 1,378,643,230 Rls. 37,306 $
60 10 1396 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 149,700 1,345,279,050 Rls. 37,425 $
61 6 1396 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 97,850 1,325,527,758 Rls. 40,003 $
62 4 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,021 1,155,779,145 Rls. 35,573 $
63 9 1396 اينچه برون افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,998 1,134,819,325 Rls. 31,887 $
64 9 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 49,375 1,130,963,610 Rls. 32,095 $
65 9 1396 اينچه برون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 19,810 1,096,012,680 Rls. 31,045 $
66 1 1396 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,118 1,076,227,964 Rls. 33,178 $
67 12 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 116,439 1,073,788,186 Rls. 28,831 $
68 5 1396 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 92,690 1,067,665,751 Rls. 32,441 $
69 7 1396 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,650 1,027,627,992 Rls. 30,276 $
70 11 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 733,288 1,016,778,325 Rls. 27,497 $
71 10 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,520 1,013,111,424 Rls. 28,224 $
72 7 1396 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 73,098 999,629,890 Rls. 29,813 $
73 12 1396 اينچه برون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 76,450 996,911,645 Rls. 26,759 $
74 8 1396 اينچه برون افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,255 992,629,043 Rls. 28,168 $
75 8 1396 اينچه برون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 19,340 984,945,278 Rls. 28,022 $
76 1 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,280 981,833,688 Rls. 30,276 $
77 6 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 45,280 979,820,712 Rls. 29,432 $
78 5 1396 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 71,855 965,580,874 Rls. 29,489 $
79 11 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 76,100 949,186,024 Rls. 25,687 $
80 8 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 685,614 897,202,286 Rls. 25,711 $
81 9 1396 اينچه برون افغانستان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 24,000 896,505,600 Rls. 25,440 $
82 2 1396 اينچه برون افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 45,950 894,343,230 Rls. 27,562 $
83 10 1396 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 49,270 893,979,515 Rls. 24,635 $
84 2 1396 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,825 888,374,454 Rls. 27,378 $
85 8 1396 اينچه برون افغانستان 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 14,000 887,327,970 Rls. 25,890 $
86 7 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 74,790 879,450,585 Rls. 25,779 $
87 12 1396 اينچه برون افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 26,754 877,247,135 Rls. 23,497 $
88 8 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 875,695,680 Rls. 25,440 $
89 8 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 71,030 864,454,506 Rls. 24,594 $
90 7 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 863,484,480 Rls. 25,440 $
91 8 1396 اينچه برون افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,411 850,613,958 Rls. 24,138 $
92 11 1396 اينچه برون افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 21,342 847,153,470 Rls. 23,070 $
93 11 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 24,500 840,176,480 Rls. 22,880 $
94 10 1396 اينچه برون افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 27,360 836,827,584 Rls. 23,256 $
95 6 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 673,879 833,786,761 Rls. 25,270 $
96 5 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 833,388,960 Rls. 25,440 $
97 4 1396 اينچه برون افغانستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 830,844,960 Rls. 25,440 $
98 4 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 829,216,800 Rls. 25,440 $
99 5 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 72,850 828,736,357 Rls. 25,323 $
100 1 1396 اينچه برون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 824,968,320 Rls. 25,440 $
مجموع کل
425,463,284,793 ريال
مجموع کل
12,212,779 دلار