آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 24,900 809,186,705 Rls. 22,955 $
102 11 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,240 802,787,328 Rls. 21,888 $
103 6 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 25,910 796,221,845 Rls. 24,005 $
104 7 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 24,780 783,109,825 Rls. 22,955 $
105 3 1396 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 95,808 777,434,016 Rls. 23,952 $
106 9 1396 اينچه برون افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 22,480 744,102,408 Rls. 21,077 $
107 9 1396 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 50,140 725,223,675 Rls. 20,474 $
108 12 1396 اينچه برون افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 86,390 721,580,445 Rls. 19,283 $
109 5 1396 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 52,500 720,776,320 Rls. 22,039 $
110 3 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 23,500 707,864,300 Rls. 21,814 $
111 6 1396 اينچه برون افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 49,810 704,916,640 Rls. 21,252 $
112 1 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 71,259 686,290,766 Rls. 21,157 $
113 12 1396 اينچه برون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,000 671,382,000 Rls. 18,000 $
114 7 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 71,500 661,643,090 Rls. 19,555 $
115 4 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 68,240 659,973,450 Rls. 20,310 $
116 10 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 50,350 633,147,122 Rls. 17,671 $
117 5 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 29,470 628,738,232 Rls. 19,156 $
118 8 1396 اينچه برون افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 15,324 626,741,819 Rls. 17,831 $
119 2 1396 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 49,030 623,456,190 Rls. 19,213 $
120 8 1396 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 49,380 609,052,920 Rls. 17,283 $
121 8 1396 اينچه برون افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 20,640 608,343,912 Rls. 17,544 $
122 12 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 15,000 594,898,500 Rls. 15,900 $
123 9 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,569 582,988,678 Rls. 16,538 $
124 3 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 47,800 565,231,518 Rls. 17,418 $
125 7 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,800 547,145,040 Rls. 16,120 $
126 11 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 44,990 546,518,643 Rls. 14,883 $
127 2 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 25,740 542,736,909 Rls. 16,726 $
128 11 1396 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 26,660 535,296,776 Rls. 14,644 $
129 4 1396 اينچه برون افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 24,984 529,342,800 Rls. 16,240 $
130 1 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,695 520,534,256 Rls. 16,052 $
131 2 1396 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 63,897 518,213,025 Rls. 15,970 $
132 11 1396 اينچه برون افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,200 473,024,000 Rls. 12,800 $
133 12 1396 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 24,990 466,051,005 Rls. 12,495 $
134 7 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 367,022 465,101,538 Rls. 13,766 $
135 12 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 35,820 462,797,340 Rls. 12,388 $
136 9 1396 اينچه برون افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,180 435,529,240 Rls. 12,280 $
137 2 1396 اينچه برون افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 51,700 394,888,038 Rls. 12,170 $
138 3 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 48,570 389,996,118 Rls. 12,018 $
139 2 1396 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 23,805 386,041,370 Rls. 11,897 $
140 10 1396 اينچه برون افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 10,000 382,013,400 Rls. 10,600 $
141 10 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,680 380,236,142 Rls. 10,478 $
142 4 1396 اينچه برون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,600 374,284,800 Rls. 11,520 $
143 12 1396 اينچه برون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 20,060 372,865,250 Rls. 10,030 $
144 10 1396 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 14,880 348,569,208 Rls. 9,672 $
145 11 1396 اينچه برون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 18,240 337,029,600 Rls. 9,120 $
146 11 1396 اينچه برون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 25,880 334,738,390 Rls. 9,058 $
147 7 1396 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 23,180 322,866,390 Rls. 9,512 $
148 5 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,412 319,751,261 Rls. 9,716 $
149 8 1396 اينچه برون افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 7,500 311,982,524 Rls. 8,876 $
150 2 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 24,240 303,980,820 Rls. 9,368 $
151 9 1396 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 24,520 302,524,082 Rls. 8,582 $
152 6 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 24,690 281,699,040 Rls. 8,526 $
153 8 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 6,730 237,255,750 Rls. 6,750 $
154 1 1396 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 18,830 225,856,206 Rls. 6,967 $
155 10 1396 اينچه برون افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,720 221,493,120 Rls. 6,176 $
156 4 1396 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,200 194,977,095 Rls. 5,991 $
157 7 1396 اينچه برون افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 26,280 188,276,274 Rls. 5,547 $
158 5 1396 اينچه برون افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 26,290 187,315,962 Rls. 5,718 $
159 2 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,000 145,985,850 Rls. 4,500 $
160 11 1396 اينچه برون افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 3,200 133,994,929 Rls. 3,649 $
161 1 1396 اينچه برون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 105,621 128,454,480 Rls. 3,960 $
162 3 1396 اينچه برون افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 4,000 123,287,200 Rls. 3,800 $
163 11 1396 اينچه برون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 5,110 103,862,028 Rls. 2,810 $
164 2 1396 اينچه برون افغانستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,000 95,358,900 Rls. 2,939 $
165 12 1396 اينچه برون افغانستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 2,240 83,643,750 Rls. 2,250 $
166 12 1396 اينچه برون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 3,370 68,903,862 Rls. 1,854 $
167 4 1396 اينچه برون افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 2,000 61,731,000 Rls. 1,900 $
168 1 1396 اينچه برون افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 5,100 39,452,706 Rls. 1,217 $
169 12 1396 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,800 33,647,400 Rls. 900 $
170 2 1396 اينچه برون افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 1,000 30,819,900 Rls. 950 $
171 8 1396 اينچه برون افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 270 27,521,667 Rls. 783 $
172 10 1396 اينچه برون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 480 20,902,464 Rls. 576 $
173 1 1396 اينچه برون افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 500 15,403,300 Rls. 475 $
مجموع کل
30,398,992,552 ريال
مجموع کل
884,489 دلار