آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 28,087 1,822,509,256 Rls. 56,174 $
202 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,949 1,810,245,424 Rls. 55,796 $
203 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 802,400 1,787,506,729 Rls. 54,880 $
204 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 27,352 1,774,816,576 Rls. 54,704 $
205 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 28,990 1,771,557,678 Rls. 54,591 $
206 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 27,200 1,765,225,600 Rls. 54,400 $
207 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 59,236 1,736,783,685 Rls. 53,312 $
208 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 29,486 1,733,325,365 Rls. 53,422 $
209 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 75,803 1,728,416,878 Rls. 51,004 $
210 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 20,988 1,701,732,060 Rls. 52,470 $
211 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 116,000 1,672,998,400 Rls. 46,400 $
212 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 71,383 1,669,930,560 Rls. 49,968 $
213 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 178,590 1,662,566,514 Rls. 47,051 $
214 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 25,410 1,653,936,900 Rls. 50,820 $
215 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 15,840 1,600,455,240 Rls. 47,520 $
216 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 107,813 1,597,573,050 Rls. 43,405 $
217 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 144,705 1,594,306,628 Rls. 49,156 $
218 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 190,992 1,591,196,232 Rls. 45,009 $
219 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 24,473 1,587,661,402 Rls. 48,946 $
220 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 19,372 1,584,583,550 Rls. 48,430 $
221 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 35,055 1,567,527,774 Rls. 42,026 $
222 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 508,000 1,565,952,079 Rls. 48,258 $
223 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 465,208 1,538,626,711 Rls. 44,194 $
224 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,222 1,526,855,042 Rls. 43,324 $
225 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 279,960 1,521,089,745 Rls. 43,497 $
226 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 488,832 1,517,870,871 Rls. 46,303 $
227 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 23,314 1,494,680,000 Rls. 40,000 $
228 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 25,850 1,493,167,863 Rls. 46,013 $
229 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,272 1,487,976,699 Rls. 45,561 $
230 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,064 1,483,291,824 Rls. 45,192 $
231 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 10,368 1,479,652,265 Rls. 45,619 $
232 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 90,956 1,475,186,030 Rls. 45,478 $
233 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08081000 سيب , تازه 101,997 1,468,838,049 Rls. 42,344 $
234 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 48,775 1,464,170,586 Rls. 43,897 $
235 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 22,500 1,459,665,000 Rls. 45,000 $
236 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 32,768 1,455,748,245 Rls. 38,763 $
237 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,176 1,430,491,248 Rls. 38,352 $
238 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 304,600 1,415,111,736 Rls. 38,056 $
239 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 34,728 1,406,544,120 Rls. 37,720 $
240 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 110,938 1,398,298,294 Rls. 38,828 $
241 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 22,085 1,390,490,000 Rls. 40,000 $
242 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 20,740 1,379,953,920 Rls. 39,360 $
243 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 34,375 1,338,451,080 Rls. 41,250 $
244 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 134,803 1,332,464,270 Rls. 41,065 $
245 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 1,176,040 1,320,026,019 Rls. 35,281 $
246 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 87,060 1,302,939,960 Rls. 34,824 $
247 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 16,006 1,297,886,525 Rls. 40,015 $
248 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 22,060 1,287,441,504 Rls. 39,708 $
249 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 19,824 1,286,715,452 Rls. 39,668 $
250 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 118,150 1,285,850,662 Rls. 35,679 $
251 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,564 1,283,758,200 Rls. 36,300 $
252 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 28,696 1,282,275,129 Rls. 34,435 $
253 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 87,000 1,277,890,800 Rls. 34,800 $
254 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 169,275 1,275,333,334 Rls. 39,334 $
255 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 78,488 1,273,428,556 Rls. 39,244 $
256 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 19,600 1,272,058,200 Rls. 39,200 $
257 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 388,880 1,249,598,801 Rls. 36,944 $
258 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 11,096 1,245,470,520 Rls. 33,288 $
259 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 21,480 1,240,236,842 Rls. 38,234 $
260 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 27,545 1,221,469,890 Rls. 33,054 $
261 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 27,461 1,216,681,591 Rls. 32,953 $
262 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 11,140 1,204,991,520 Rls. 33,420 $
263 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 20,525 1,202,370,474 Rls. 36,534 $
264 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 26,761 1,202,255,300 Rls. 36,700 $
265 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 26,184 1,200,078,780 Rls. 35,909 $
266 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 23,111 1,199,090,156 Rls. 36,977 $
267 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 155,150 1,194,556,560 Rls. 35,296 $
268 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26,750 1,187,021,760 Rls. 32,100 $
269 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,788 1,181,864,880 Rls. 35,364 $
270 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 16,705 1,177,735,910 Rls. 33,410 $
271 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,488 1,177,225,560 Rls. 31,464 $
272 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 40,850 1,174,547,328 Rls. 32,680 $
273 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 25,795 1,162,589,664 Rls. 32,244 $
274 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,450 1,161,642,900 Rls. 31,350 $
275 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 70,570 1,145,033,535 Rls. 35,285 $
276 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 100,623 1,140,553,459 Rls. 32,851 $
277 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,859 1,111,091,854 Rls. 33,946 $
278 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,000 1,101,630,000 Rls. 30,000 $
279 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 15,014 1,089,686,092 Rls. 30,028 $
280 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011150 صابون رختشويي 30,133 1,071,546,970 Rls. 29,965 $
281 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,732 1,069,826,844 Rls. 31,692 $
282 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 20,928 1,069,371,492 Rls. 28,581 $
283 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 15,090 1,063,482,840 Rls. 30,180 $
284 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,170 1,060,871,035 Rls. 32,705 $
285 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 18,090 1,056,404,403 Rls. 32,562 $
286 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,077 1,051,149,798 Rls. 30,969 $
287 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,255 1,049,547,975 Rls. 30,765 $
288 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,071 1,047,131,540 Rls. 32,284 $
289 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,128 1,045,878,048 Rls. 30,384 $
290 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 15,800 1,025,672,800 Rls. 31,600 $
291 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,440 1,016,584,560 Rls. 31,320 $
292 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 16,224 1,013,456,170 Rls. 29,810 $
293 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 5,120 1,011,025,920 Rls. 30,720 $
294 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 15,143 1,010,088,180 Rls. 31,140 $
295 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 55,000 1,009,827,500 Rls. 27,500 $
296 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 10,320 1,004,682,960 Rls. 30,960 $
297 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 109,459 993,924,810 Rls. 29,311 $
298 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,009 993,388,803 Rls. 30,417 $
299 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 7,180 984,320,560 Rls. 28,720 $
300 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,025 982,219,425 Rls. 30,075 $
مجموع کل
133,202,861,528 ريال
مجموع کل
3,907,737 دلار