آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 33,165 1,834,107,582 Rls. 56,546 $
102 1 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,847 1,790,323,698 Rls. 55,206 $
103 4 1396 قم افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,535 1,701,211,278 Rls. 52,192 $
104 9 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 192,610 1,697,045,332 Rls. 48,128 $
105 12 1396 قم افغانستان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 116,110 1,693,824,825 Rls. 44,935 $
106 5 1396 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 21,528 1,692,559,253 Rls. 51,667 $
107 5 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 194,490 1,597,318,872 Rls. 48,622 $
108 5 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 11,014 1,517,424,914 Rls. 46,258 $
109 7 1396 قم افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 44,368 1,505,938,656 Rls. 44,368 $
110 8 1396 قم افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,580 1,494,302,800 Rls. 43,600 $
111 11 1396 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,036 1,412,818,304 Rls. 39,184 $
112 12 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 68,159 1,393,579,225 Rls. 37,487 $
113 4 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 20,993 1,366,434,370 Rls. 41,986 $
114 3 1396 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 42,400 1,307,126,280 Rls. 40,280 $
115 9 1396 قم افغانستان 33051000 شامپوها 14,715 1,296,335,544 Rls. 36,788 $
116 10 1396 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 21,000 1,276,632,000 Rls. 35,700 $
117 10 1396 قم افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 7,057 1,272,235,960 Rls. 35,285 $
118 2 1396 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 40,980 1,263,272,019 Rls. 38,931 $
119 12 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 6,697 1,248,957,015 Rls. 33,485 $
120 7 1396 قم افغانستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 26,000 1,220,492,000 Rls. 36,400 $
121 11 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 124,030 1,148,933,378 Rls. 31,007 $
122 12 1396 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 17,930 1,139,596,347 Rls. 30,553 $
123 1 1396 قم افغانستان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 7,016 1,137,925,040 Rls. 35,080 $
124 9 1396 قم افغانستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,024 1,061,760,120 Rls. 30,120 $
125 9 1396 قم افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 75,640 1,052,876,202 Rls. 29,879 $
126 7 1396 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 18,440 1,052,037,280 Rls. 31,376 $
127 3 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 6,348 1,029,963,000 Rls. 31,740 $
128 4 1396 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 18,400 1,020,871,560 Rls. 31,368 $
129 11 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,624 1,015,417,192 Rls. 27,820 $
130 6 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 121,385 1,008,553,538 Rls. 30,363 $
131 12 1396 قم افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 24,000 984,693,600 Rls. 26,400 $
132 9 1396 قم افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 5,558 979,264,020 Rls. 27,790 $
133 3 1396 قم افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 17,090 945,557,238 Rls. 29,138 $
134 8 1396 قم افغانستان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 75,770 912,837,018 Rls. 26,519 $
135 3 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,398 904,773,353 Rls. 27,880 $
136 10 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 45,144 898,505,760 Rls. 25,126 $
137 2 1396 قم افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 25,000 892,210,000 Rls. 27,496 $
138 10 1396 قم افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 865,392,000 Rls. 24,200 $
139 8 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 44,059 830,503,336 Rls. 24,232 $
140 11 1396 قم افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 824,983,420 Rls. 22,324 $
141 7 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,308 815,723,765 Rls. 23,911 $
142 8 1396 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 26,100 814,768,740 Rls. 23,670 $
143 12 1396 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,900 814,711,625 Rls. 21,775 $
144 8 1396 قم افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 812,820,625 Rls. 23,125 $
145 7 1396 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,800 803,749,400 Rls. 23,560 $
146 10 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,310 793,293,672 Rls. 22,088 $
147 1 1396 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 26,258 766,338,496 Rls. 23,632 $
148 6 1396 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 44,760 759,933,657 Rls. 22,827 $
149 6 1396 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 25,162 753,907,986 Rls. 22,646 $
150 7 1396 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 24,919 751,977,310 Rls. 22,427 $
151 4 1396 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 44,880 746,034,360 Rls. 22,888 $
152 2 1396 قم افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,425 722,955,856 Rls. 22,288 $
153 3 1396 قم افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 20,000 713,900,000 Rls. 22,000 $
154 7 1396 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 54,780 710,836,000 Rls. 21,200 $
155 2 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,423 695,789,562 Rls. 21,448 $
156 4 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,968 681,462,694 Rls. 20,866 $
157 2 1396 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 12,319 679,546,958 Rls. 20,942 $
158 2 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 23,110 674,698,761 Rls. 20,793 $
159 10 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,945 671,973,680 Rls. 18,736 $
160 10 1396 قم افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 75,000 670,500,000 Rls. 18,750 $
161 3 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,825 666,464,648 Rls. 20,542 $
162 5 1396 قم افغانستان 34012010 صابون مايع 22,393 659,103,865 Rls. 20,153 $
163 6 1396 قم افغانستان 28362000 کربنات دي سديم 74,500 643,280,430 Rls. 19,370 $
164 1 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,862 637,863,500 Rls. 19,675 $
165 6 1396 قم افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 11,300 637,176,490 Rls. 19,210 $
166 6 1396 قم افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 18,475 636,994,060 Rls. 19,204 $
167 9 1396 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 18,300 618,714,765 Rls. 17,385 $
168 4 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 72,360 587,711,610 Rls. 18,089 $
169 7 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,011 571,820,874 Rls. 16,847 $
170 5 1396 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 9,172 511,760,624 Rls. 15,592 $
171 6 1396 قم افغانستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 17,000 509,352,300 Rls. 15,300 $
172 5 1396 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,425 499,913,497 Rls. 15,281 $
173 4 1396 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 15,000 463,053,750 Rls. 14,250 $
174 9 1396 قم افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 427,068,000 Rls. 12,000 $
175 4 1396 قم افغانستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 6,048 425,167,880 Rls. 13,064 $
176 9 1396 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 22,400 403,312,896 Rls. 11,424 $
177 3 1396 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 23,487 388,614,232 Rls. 11,978 $
178 6 1396 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,100 384,511,050 Rls. 11,550 $
179 9 1396 قم افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,245 374,787,264 Rls. 10,616 $
180 6 1396 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 6,615 374,390,586 Rls. 11,246 $
181 2 1396 قم افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,800 369,918,600 Rls. 11,400 $
182 6 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 356,546,610 Rls. 10,710 $
183 3 1396 قم افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 26,920 345,051,483 Rls. 10,633 $
184 9 1396 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,300 340,399,080 Rls. 9,660 $
185 8 1396 قم افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 9,515 334,442,735 Rls. 9,515 $
186 8 1396 قم افغانستان 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 23,950 317,370,840 Rls. 9,220 $
187 3 1396 قم افغانستان 27101920 گريس 23,620 306,663,184 Rls. 9,448 $
188 6 1396 قم افغانستان 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 23,530 301,583,169 Rls. 9,059 $
189 10 1396 قم افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 25,330 271,740,240 Rls. 7,599 $
190 3 1396 قم افغانستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 2,000 259,600,000 Rls. 8,000 $
191 2 1396 قم افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 776 253,268,096 Rls. 7,808 $
192 5 1396 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 3,697 242,220,046 Rls. 7,394 $
193 5 1396 قم افغانستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,324 241,274,522 Rls. 7,351 $
194 12 1396 قم افغانستان 28362000 کربنات دي سديم 24,900 240,670,950 Rls. 6,474 $
195 1 1396 قم افغانستان 28362000 کربنات دي سديم 25,860 218,075,554 Rls. 6,723 $
196 2 1396 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 5,000 199,561,350 Rls. 6,150 $
197 3 1396 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,390 197,896,426 Rls. 6,097 $
198 4 1396 قم افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 13,464 175,287,370 Rls. 5,386 $
199 5 1396 قم افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,200 122,754,280 Rls. 3,740 $
200 9 1396 قم افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 8,653 121,923,480 Rls. 3,460 $
مجموع کل
79,780,826,812 ريال
مجموع کل
2,345,634 دلار