آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 قم افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 360 116,820,000 Rls. 3,600 $
202 1 1396 قم افغانستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 5,980 100,851,080 Rls. 3,110 $
203 2 1396 قم افغانستان 28362000 کربنات دي سديم 9,970 84,107,808 Rls. 2,592 $
204 5 1396 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 681 80,192,660 Rls. 2,452 $
205 5 1396 قم افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,300 72,344,520 Rls. 2,210 $
206 2 1396 قم افغانستان 27040020 ک ک ک كك و نيمه كك از ليگنيت 38,500 67,454,856 Rls. 2,079 $
207 2 1396 قم افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 3,900 63,275,550 Rls. 1,950 $
208 3 1396 قم افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,000 63,265,800 Rls. 1,950 $
209 3 1396 قم افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 307 59,772,900 Rls. 1,842 $
210 9 1396 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 460 58,354,128 Rls. 1,656 $
211 2 1396 قم افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 783 49,536,351 Rls. 1,527 $
212 9 1396 قم افغانستان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 770 49,326,354 Rls. 1,386 $
213 2 1396 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 408 47,617,516 Rls. 1,468 $
214 4 1396 قم افغانستان 27040020 ک ک ک كك و نيمه كك از ليگنيت 24,710 43,415,030 Rls. 1,334 $
215 1 1396 قم افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 513 32,420,000 Rls. 1,000 $
216 8 1396 قم افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 500 29,876,650 Rls. 850 $
217 4 1396 قم افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 500 27,663,250 Rls. 850 $
218 1 1396 قم افغانستان 27040020 ک ک ک كك و نيمه كك از ليگنيت 13,135 22,991,452 Rls. 709 $
219 8 1396 قم افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 897 12,407,480 Rls. 360 $
220 1 1396 قم افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 990 2,237,532 Rls. 69 $
مجموع کل
1,083,930,917 ريال
مجموع کل
32,994 دلار