آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 671,890 19,770,279,172 Rls. 609,308 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 477,540 16,759,942,220 Rls. 448,084 $
3 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 483,240 15,807,777,307 Rls. 447,524 $
4 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 156,480 15,380,064,000 Rls. 469,440 $
5 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,857 14,814,883,830 Rls. 454,514 $
6 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,300 14,293,931,653 Rls. 417,061 $
7 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 437,470 14,039,894,815 Rls. 403,979 $
8 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,533 13,779,402,896 Rls. 424,792 $
9 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,736 13,266,012,060 Rls. 354,564 $
10 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 436,720 12,459,803,468 Rls. 383,982 $
11 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,546 11,728,797,920 Rls. 358,624 $
12 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 381,290 10,975,956,768 Rls. 338,576 $
13 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 110,400 10,743,664,320 Rls. 331,093 $
14 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 315,250 9,828,313,404 Rls. 292,222 $
15 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 37,400 9,343,223,120 Rls. 287,980 $
16 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 290,470 8,948,284,016 Rls. 270,116 $
17 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 88,320 8,597,753,280 Rls. 264,960 $
18 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 66,932 8,442,505,400 Rls. 244,300 $
19 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 234,060 7,786,793,735 Rls. 215,451 $
20 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 243,680 7,656,088,300 Rls. 224,420 $
21 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 235,560 7,634,760,000 Rls. 213,500 $
22 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 39,476 7,570,299,634 Rls. 233,304 $
23 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 228,618 7,532,955,696 Rls. 213,374 $
24 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 228,618 7,460,691,840 Rls. 213,376 $
25 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 218,490 7,460,335,463 Rls. 201,929 $
26 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 189,320 6,559,909,328 Rls. 188,118 $
27 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 190,734 6,559,899,542 Rls. 184,800 $
28 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 66,240 6,477,278,400 Rls. 198,720 $
29 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 195,350 6,143,146,100 Rls. 174,202 $
30 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,128 5,642,718,208 Rls. 152,704 $
31 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 25,026 5,174,847,808 Rls. 157,664 $
32 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 76,065 5,059,356,984 Rls. 136,917 $
33 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 44,160 4,297,386,240 Rls. 132,480 $
34 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,560 3,730,025,000 Rls. 114,950 $
35 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 15,047 3,396,303,210 Rls. 102,019 $
36 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 92,922 3,010,340,781 Rls. 88,725 $
37 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 14,713 2,909,109,421 Rls. 89,652 $
38 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,289 2,627,265,361 Rls. 76,657 $
39 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 24,000 2,478,384,000 Rls. 72,000 $
40 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,725 2,469,393,216 Rls. 74,176 $
41 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 71,298 2,468,171,328 Rls. 66,402 $
42 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 57,790 2,349,049,538 Rls. 63,569 $
43 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 23,040 2,283,724,800 Rls. 69,120 $
44 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 171,040 2,247,870,261 Rls. 69,272 $
45 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 69,381 2,239,875,806 Rls. 60,753 $
46 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,080 2,221,027,200 Rls. 66,240 $
47 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 73,970 2,181,509,694 Rls. 66,696 $
48 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 22,080 2,169,956,160 Rls. 66,240 $
49 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 41,058 2,045,483,872 Rls. 57,767 $
50 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 63,420 2,039,820,216 Rls. 61,737 $
51 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 51,350 1,599,369,660 Rls. 44,940 $
52 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 43,204 1,593,497,328 Rls. 45,774 $
53 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 50,660 1,588,001,772 Rls. 42,364 $
54 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 52,070 1,484,026,236 Rls. 45,676 $
55 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 48,456 1,462,592,880 Rls. 43,764 $
56 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 46,170 1,449,895,860 Rls. 40,740 $
57 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 44,800 1,384,350,545 Rls. 42,662 $
58 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 41,360 1,361,198,960 Rls. 41,360 $
59 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 66,672 1,349,852,216 Rls. 40,682 $
60 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 47,880 1,349,273,926 Rls. 41,314 $
61 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 99,250 1,166,122,805 Rls. 31,267 $
62 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 28,116 1,122,346,192 Rls. 30,928 $
63 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 15,866 996,757,651 Rls. 26,972 $
64 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 15,990 986,445,486 Rls. 28,782 $
65 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 25,000 877,197,869 Rls. 23,674 $
66 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 25,580 770,329,938 Rls. 22,379 $
67 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 23,970 600,496,505 Rls. 18,361 $
68 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,680 535,613,012 Rls. 16,148 $
69 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,020 364,411,008 Rls. 11,232 $
70 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,770 283,905,475 Rls. 7,637 $
71 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,379 197,356,852 Rls. 6,083 $
72 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,875 42,560,488 Rls. 1,312 $
73 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 560 12,769,614 Rls. 390 $
74 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 188 4,269,945 Rls. 131 $
75 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 187 4,250,164 Rls. 131 $
مجموع کل
393,451,159,178 ريال
مجموع کل
11,562,756 دلار