آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 19,687 627,448,922 Rls. 18,647 $
102 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 3,013 623,056,982 Rls. 18,703 $
103 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 20,256 585,937,034 Rls. 18,059 $
104 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 18,429 573,091,143 Rls. 17,506 $
105 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 16,554 555,331,977 Rls. 15,727 $
106 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 14,555 510,995,065 Rls. 13,828 $
107 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 25,050 434,174,426 Rls. 11,596 $
108 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 13,975 432,045,455 Rls. 13,276 $
109 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 12,488 395,123,205 Rls. 11,864 $
110 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,996 356,595,426 Rls. 10,998 $
111 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 800 316,110,270 Rls. 8,386 $
112 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,438 309,731,660 Rls. 9,460 $
113 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 6,619 234,939,399 Rls. 6,288 $
114 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 922 214,202,400 Rls. 5,990 $
115 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 4,000 129,672,000 Rls. 4,000 $
116 4 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,551 122,899,370 Rls. 3,776 $
117 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 15,400 119,381,526 Rls. 3,586 $
118 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 3,150 117,491,850 Rls. 3,150 $
119 7 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,858 115,622,925 Rls. 3,430 $
120 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 3,340 114,969,480 Rls. 3,340 $
121 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,029 114,049,210 Rls. 3,515 $
122 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,201 108,425,248 Rls. 3,101 $
123 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,587 97,534,020 Rls. 2,936 $
124 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,291 85,302,883 Rls. 2,323 $
125 6 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 2,250 74,904,750 Rls. 2,250 $
126 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 2,250 73,586,250 Rls. 2,250 $
127 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 2,000 70,480,000 Rls. 2,000 $
128 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 323 68,049,747 Rls. 2,097 $
129 9 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,762 66,423,582 Rls. 1,881 $
130 3 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,074 62,741,314 Rls. 1,933 $
131 5 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 842 49,580,780 Rls. 1,516 $
132 2 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 10,000 43,692,639 Rls. 1,347 $
133 11 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 1,050 38,557,050 Rls. 1,050 $
134 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 498 33,774,720 Rls. 896 $
135 12 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,413 26,650,365 Rls. 707 $
136 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 390 24,718,824 Rls. 702 $
137 1 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 390 22,764,456 Rls. 702 $
138 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 324 20,848,080 Rls. 583 $
139 10 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 526 18,956,514 Rls. 526 $
140 8 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 46,340 13,778,408 Rls. 392 $
مجموع کل
8,003,639,355 ريال
مجموع کل
234,317 دلار