آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 16,197,925 34,382,777,919 Rls. 923,281 $
102 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 216,000 34,183,905,600 Rls. 926,400 $
103 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 240,000 33,491,454,140 Rls. 985,602 $
104 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 11,289,000 33,276,847,590 Rls. 1,016,010 $
105 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 82,550,000 32,120,539,200 Rls. 990,597 $
106 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 224,400 31,957,040,495 Rls. 941,234 $
107 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,518,661 31,324,331,920 Rls. 948,073 $
108 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 501,410 31,049,729,817 Rls. 872,453 $
109 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 146,053 30,976,085,886 Rls. 876,325 $
110 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,000,000 30,569,550,000 Rls. 825,000 $
111 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 223,300 30,258,856,575 Rls. 925,335 $
112 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 137,240 29,829,548,759 Rls. 823,448 $
113 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,429,235 29,801,196,995 Rls. 917,101 $
114 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 72,250,000 29,409,465,000 Rls. 867,000 $
115 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,188,074 29,225,268,732 Rls. 831,468 $
116 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 482,600 28,939,552,220 Rls. 892,440 $
117 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 2,183,404 28,379,865,695 Rls. 873,361 $
118 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 501,005 28,269,044,144 Rls. 871,748 $
119 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 134,768 27,947,664,347 Rls. 808,616 $
120 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 184,500 27,509,270,596 Rls. 779,996 $
121 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,182,538 26,902,909,432 Rls. 829,364 $
122 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 68,908,232 26,726,744,832 Rls. 821,556 $
123 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 134,188 26,674,452,070 Rls. 805,132 $
124 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 206,940 26,470,184,260 Rls. 813,923 $
125 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 13,500,000 25,183,107,300 Rls. 769,500 $
126 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 171,468 25,084,327,180 Rls. 724,815 $
127 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 128,091 25,008,557,261 Rls. 768,555 $
128 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 166,860 24,936,116,571 Rls. 689,799 $
129 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,580 24,726,120,635 Rls. 685,575 $
130 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 2,075,000 24,247,555,500 Rls. 726,250 $
131 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,021,930 24,058,173,000 Rls. 645,360 $
132 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 104,850 23,074,696,013 Rls. 629,106 $
133 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 201,497 21,960,855,432 Rls. 643,730 $
134 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,760,000 21,634,690,000 Rls. 616,000 $
135 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 17,500,000 21,600,270,500 Rls. 585,500 $
136 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 21,283,500,000 Rls. 656,250 $
137 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 148,575 20,456,994,600 Rls. 594,300 $
138 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,594,854 19,926,625,985 Rls. 612,424 $
139 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 6,025,633 19,485,616,110 Rls. 542,306 $
140 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,140 19,135,586,999 Rls. 541,609 $
141 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 57,100,000 18,954,857,250 Rls. 513,900 $
142 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 14,900,000 18,754,606,500 Rls. 521,500 $
143 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 120,096 18,683,480,448 Rls. 561,931 $
144 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72179090 مفتول ازآهن يا فولاد غيرممزوج، که درجاي ديگرگفته نشده 1,000,000 18,476,000,000 Rls. 500,000 $
145 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 9,898,381 18,353,847,165 Rls. 564,207 $
146 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 299,896 18,341,416,031 Rls. 521,819 $
147 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 9,800,000 18,113,311,800 Rls. 558,600 $
148 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 89,029 18,111,121,502 Rls. 534,181 $
149 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 516,959 17,842,034,725 Rls. 478,699 $
150 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 773,526 17,564,138,984 Rls. 541,468 $
151 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 131,772 17,478,421,210 Rls. 538,930 $
152 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 502,715 17,338,352,292 Rls. 520,812 $
153 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 15,262,524 17,322,207,876 Rls. 534,187 $
154 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 507,487 17,223,240,804 Rls. 525,756 $
155 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,087,000 17,134,035,320 Rls. 494,840 $
156 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,505,000 17,086,716,500 Rls. 526,750 $
157 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 459,657 16,928,050,154 Rls. 458,994 $
158 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 5,000,000 16,784,550,000 Rls. 450,000 $
159 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 14,850,000 16,667,045,604 Rls. 512,721 $
160 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 461,400 15,746,219,950 Rls. 436,420 $
161 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 43,589,250 14,670,290,190 Rls. 415,821 $
162 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 47,100 14,433,572,120 Rls. 393,280 $
163 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,620 14,058,564,315 Rls. 378,735 $
164 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 94,800 14,047,760,800 Rls. 378,400 $
165 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 96,000 13,846,819,200 Rls. 425,280 $
166 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 380,050 13,595,416,725 Rls. 418,055 $
167 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,250 13,180,974,400 Rls. 365,400 $
168 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 371,116 12,501,132,928 Rls. 353,916 $
169 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72179090 مفتول ازآهن يا فولاد غيرممزوج، که درجاي ديگرگفته نشده 1,005,000 12,394,966,500 Rls. 351,750 $
170 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,600,000 11,803,626,000 Rls. 353,700 $
171 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 323,050 11,657,579,395 Rls. 355,355 $
172 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 275,800 11,111,057,650 Rls. 303,380 $
173 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 782,109 11,054,528,553 Rls. 300,330 $
174 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 9,200,000 10,560,364,500 Rls. 322,000 $
175 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 167,940 9,965,782,602 Rls. 285,498 $
176 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,410 9,900,656,350 Rls. 304,330 $
177 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 5,100,000 9,825,853,800 Rls. 290,700 $
178 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03063590 --- سا?ر 71,976 9,744,947,944 Rls. 292,936 $
179 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,770 9,588,008,040 Rls. 270,010 $
180 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,300 9,431,297,500 Rls. 253,700 $
181 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 4,393,160 9,253,901,550 Rls. 250,410 $
182 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,139,365,000 Rls. 270,000 $
183 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 3,000,000 8,773,650,000 Rls. 270,000 $
184 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,200,000 8,761,450,500 Rls. 267,000 $
185 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 224,350 8,743,381,955 Rls. 246,785 $
186 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 7,400,000 8,737,473,500 Rls. 259,000 $
187 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 7,130,000 8,735,690,600 Rls. 249,550 $
188 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 678,760 8,653,803,443 Rls. 260,646 $
189 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,113,000 8,538,850,680 Rls. 250,560 $
190 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 43,315 8,513,769,269 Rls. 259,891 $
191 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,960 8,412,341,600 Rls. 259,480 $
192 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,870,000 7,418,723,685 Rls. 211,065 $
193 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,900,000 7,340,979,150 Rls. 197,100 $
194 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,950,000 7,193,291,490 Rls. 214,533 $
195 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,950,000 7,060,495,563 Rls. 214,533 $
196 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 5,700,000 7,031,804,500 Rls. 199,500 $
197 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 216,000 6,858,077,544 Rls. 190,296 $
198 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 4,999,080 6,822,900,000 Rls. 210,000 $
199 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 5,500,000 6,641,148,500 Rls. 192,500 $
200 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 84,000 6,621,244,560 Rls. 204,120 $
مجموع کل
1,831,008,276,026 ريال
مجموع کل
53,381,802 دلار