آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 486 40,227,150 Rls. 1,230 $
202 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 300 38,922,120 Rls. 1,080 $
203 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 429 38,694,591 Rls. 1,053 $
204 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 29 34,581,457 Rls. 1,009 $
205 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 96 34,237,050 Rls. 950 $
206 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 900 34,193,470 Rls. 970 $
207 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 1,139 33,522,625 Rls. 1,025 $
208 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 100 33,457,500 Rls. 900 $
209 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 3,000 32,705,000 Rls. 1,000 $
210 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 300 31,773,600 Rls. 900 $
211 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 110 29,194,200 Rls. 900 $
212 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 350 25,866,400 Rls. 700 $
213 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 9 22,282,056 Rls. 603 $
214 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 190 21,353,400 Rls. 600 $
215 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 350 21,123,900 Rls. 630 $
216 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 170 20,975,076 Rls. 612 $
217 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 496 20,921,865 Rls. 645 $
218 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 192 20,765,325 Rls. 555 $
219 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04015010 ک ک ک خامه شير 216 20,374,092 Rls. 612 $
220 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 20,254,200 Rls. 600 $
221 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 288 20,181,698 Rls. 572 $
222 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 680 20,015,432 Rls. 584 $
223 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 230 19,557,000 Rls. 600 $
224 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 600 19,494,000 Rls. 600 $
225 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 400 19,395,480 Rls. 520 $
226 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 108 18,228,780 Rls. 540 $
227 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 389 17,860,028 Rls. 482 $
228 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 180 17,635,860 Rls. 540 $
229 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 116 17,445,240 Rls. 522 $
230 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 258 16,342,380 Rls. 489 $
231 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 90 16,297,500 Rls. 500 $
232 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 10 16,251,939 Rls. 501 $
233 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 220 16,247,500 Rls. 500 $
234 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 150 14,769,900 Rls. 450 $
235 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20 14,717,250 Rls. 450 $
236 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 140 13,629,000 Rls. 420 $
237 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 200 13,216,000 Rls. 400 $
238 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04031090 ک ک ک ماست 1,086 13,191,864 Rls. 357 $
239 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 40 12,975,600 Rls. 400 $
240 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 58050000 ديوار كوبکهاي دستباف از نوع گوبلن، 90 12,219,120 Rls. 360 $
241 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 110 11,139,810 Rls. 330 $
242 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 148 10,434,296 Rls. 296 $
243 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 164 9,858,900 Rls. 295 $
244 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 900 9,553,021 Rls. 271 $
245 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 500 9,238,750 Rls. 250 $
246 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 192 8,923,140 Rls. 267 $
247 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 636 7,484,448 Rls. 212 $
248 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 51051000 ک پشم حلاجيکشده 40 7,207,800 Rls. 200 $
249 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 50 5,013,000 Rls. 150 $
250 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 140 3,275,900 Rls. 100 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 19 3,254,500 Rls. 100 $
252 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 140 3,249,000 Rls. 100 $
253 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 20 3,244,900 Rls. 100 $
254 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 2 2,946,621 Rls. 79 $
255 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 100 1,757,450 Rls. 50 $
256 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 18 1,460,205 Rls. 45 $
مجموع کل
1,003,138,389 ريال
مجموع کل
29,206 دلار