آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 9,256,550 418,252,397,262 Rls. 12,769,709 $
2 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 8,984,250 373,696,777,330 Rls. 11,486,731 $
3 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,504,500 201,629,422,064 Rls. 6,214,136 $
4 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,762,000 125,046,066,440 Rls. 3,855,706 $
5 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,475,000 100,547,789,265 Rls. 3,026,925 $
6 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 2,475,000 99,534,307,950 Rls. 2,968,515 $
7 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,475,000 94,573,897,269 Rls. 2,914,922 $
8 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012040 ک ک ک گريد بادي: 2,475,000 92,298,718,194 Rls. 2,719,307 $
9 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 2,475,000 88,764,860,250 Rls. 2,727,450 $
10 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012090 ک ک ک ساير: 1,188,000 44,357,486,520 Rls. 1,354,272 $
11 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,014,750 37,705,048,530 Rls. 1,156,774 $
12 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 474,375 17,989,448,540 Rls. 536,518 $
13 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 297,000 12,107,635,434 Rls. 344,466 $
14 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 297,000 11,867,954,403 Rls. 337,647 $
15 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 148,500 5,126,628,000 Rls. 153,400 $
مجموع کل
1,723,498,437,451 ريال
مجموع کل
52,566,478 دلار