آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 178,430,180 2,360,023,917,056 Rls. 72,775,417 $
2 5 1396 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 60,596,540 808,000,000,000 Rls. 24,671,324 $
3 2 1396 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,000,000 426,870,920,000 Rls. 13,155,133 $
4 4 1396 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 25,843,000 341,842,612,417 Rls. 10,531,977 $
5 1 1396 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,371,000 181,596,800,000 Rls. 5,600,000 $
6 6 1396 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,498,000 20,396,228,720 Rls. 610,300 $
مجموع کل
4,138,730,478,193 ريال
مجموع کل
127,344,151 دلار