آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 115,571,880 1,700,000,000,000 Rls. 47,053,437 $
2 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 80,117,940 1,213,000,000,000 Rls. 32,605,955 $
3 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 71,433,410 962,265,634,920 Rls. 28,911,630 $
4 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 55,059,100 771,000,000,000 Rls. 22,409,504 $
5 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 44,431,360 634,000,000,000 Rls. 17,950,404 $
6 7 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 40,030,730 546,000,000,000 Rls. 16,292,507 $
7 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 493,672,000,000 Rls. 14,000,000 $
8 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 19,740,000 272,240,398,400 Rls. 8,147,839 $
9 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 7,777,280 122,000,000,000 Rls. 3,304,226 $
10 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 6,729,551 106,000,000,000 Rls. 2,858,960 $
11 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,000,000 106,000,000,000 Rls. 2,800,000 $
12 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,327,169 83,633,111,604 Rls. 2,263,291 $
13 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 299,359 18,537,705,087 Rls. 520,883 $
14 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 199,443 12,943,871,970 Rls. 347,030 $
15 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 1,000,000 1,101,630,000 Rls. 30,000 $
16 8 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 750,000 785,596,500 Rls. 22,500 $
17 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 500,000 559,485,000 Rls. 15,000 $
18 9 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 480,000 508,377,600 Rls. 14,400 $
19 10 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 38011090 ک ک ک ساير 95,500 102,452,400 Rls. 2,865 $
مجموع کل
7,044,350,263,481 ريال
مجموع کل
199,550,431 دلار