آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 854,293 21,000,232,247 Rls. 640,720 $
2 6 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 622,079 15,482,441,910 Rls. 466,559 $
3 3 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 594,429 14,467,215,347 Rls. 445,820 $
4 10 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 491,005 12,988,492,597 Rls. 359,822 $
5 7 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 490,948 12,466,488,615 Rls. 368,211 $
6 4 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 503,060 12,223,724,928 Rls. 375,519 $
7 12 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 427,072 12,060,213,660 Rls. 322,464 $
8 12 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 400,216 9,734,441,999 Rls. 260,437 $
9 8 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 365,942 9,510,901,470 Rls. 273,376 $
10 2 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 379,071 9,459,637,287 Rls. 291,605 $
11 11 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 495,910 8,577,041,501 Rls. 233,078 $
12 9 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 282,600 7,521,467,625 Rls. 211,950 $
13 11 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 254,968 7,165,030,076 Rls. 194,404 $
14 9 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 357,254 6,955,499,555 Rls. 196,490 $
15 5 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 375,878 6,855,435,707 Rls. 209,101 $
16 6 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 211,890 6,205,996,899 Rls. 186,321 $
17 1 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 347,611 6,199,671,516 Rls. 191,187 $
18 9 1396 قزوين تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 29,925 5,948,736,000 Rls. 168,000 $
19 8 1396 قزوين تركمنستان 94069090 ک ک ک ساير 47,410 5,269,037,632 Rls. 151,712 $
20 6 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 283,274 5,192,064,812 Rls. 155,800 $
21 12 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 290,570 5,095,312,587 Rls. 136,567 $
22 5 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 326,555 5,039,853,429 Rls. 153,480 $
23 5 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 182,934 5,018,579,430 Rls. 153,090 $
24 8 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 296,355 4,893,551,321 Rls. 139,287 $
25 3 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 258,654 4,616,475,013 Rls. 142,260 $
26 7 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 232,271 4,319,310,333 Rls. 127,749 $
27 11 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 171,536 4,113,535,408 Rls. 111,552 $
28 3 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 146,820 4,095,117,702 Rls. 126,198 $
29 10 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 169,658 3,987,155,750 Rls. 110,455 $
30 5 1396 قزوين تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 488,591 3,904,643,784 Rls. 119,256 $
31 9 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 173,205 3,784,492,443 Rls. 107,387 $
32 8 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 188,145 3,632,401,090 Rls. 103,479 $
33 1 1396 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 141,077 3,446,018,422 Rls. 106,239 $
34 2 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 188,228 3,358,546,094 Rls. 103,523 $
35 4 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 115,575 3,326,260,740 Rls. 102,217 $
36 7 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 108,000 3,304,605,600 Rls. 97,200 $
37 2 1396 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 605,621 3,106,710,892 Rls. 95,764 $
38 4 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 199,500 3,045,969,990 Rls. 93,751 $
39 1 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 195,950 2,986,221,074 Rls. 92,097 $
40 5 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 138,120 2,939,394,910 Rls. 89,776 $
41 4 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 163,730 2,929,344,295 Rls. 90,050 $
42 2 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 97,158 2,836,478,008 Rls. 87,442 $
43 10 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 147,835 2,757,096,200 Rls. 76,848 $
44 11 1396 قزوين تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 12,825 2,660,544,000 Rls. 72,000 $
45 2 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 125,060 2,637,093,178 Rls. 81,288 $
46 9 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 113,484 2,603,408,420 Rls. 73,763 $
47 6 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 114,988 2,482,352,530 Rls. 74,922 $
48 9 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 149,110 2,472,905,737 Rls. 70,082 $
49 3 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 118,130 2,365,108,943 Rls. 72,883 $
50 4 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 103,740 2,293,999,740 Rls. 70,383 $
51 12 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 99,175 2,289,789,981 Rls. 61,489 $
52 8 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 93,860 2,150,496,711 Rls. 61,459 $
53 11 1396 قزوين تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 70,360 2,105,692,303 Rls. 57,343 $
54 5 1396 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,200 1,970,448,480 Rls. 60,060 $
55 9 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,060 1,912,579,776 Rls. 54,054 $
56 10 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 95,088 1,891,754,531 Rls. 52,298 $
57 8 1396 قزوين تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 40,904 1,871,431,888 Rls. 53,174 $
58 7 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 81,000 1,777,911,616 Rls. 52,650 $
59 11 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 76,305 1,742,083,116 Rls. 47,309 $
60 1 1396 قزوين تركمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,300 1,737,054,900 Rls. 53,550 $
61 12 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 84,836 1,736,024,973 Rls. 46,658 $
62 6 1396 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 39,900 1,733,495,400 Rls. 51,870 $
63 10 1396 قزوين تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,550 1,723,584,000 Rls. 48,000 $
64 1 1396 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 344,525 1,676,269,944 Rls. 51,708 $
65 2 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 27,275 1,635,311,355 Rls. 50,415 $
66 1 1396 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 76,770 1,618,185,600 Rls. 49,900 $
67 4 1396 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 37,650 1,593,413,055 Rls. 48,945 $
68 5 1396 قزوين تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 43,885 1,570,007,548 Rls. 47,834 $
69 8 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 49,962 1,531,527,458 Rls. 43,559 $
70 10 1396 قزوين تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 50,125 1,493,304,008 Rls. 40,852 $
71 11 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6,040 1,466,094,465 Rls. 39,864 $
72 11 1396 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 71,118 1,440,258,713 Rls. 39,115 $
73 5 1396 قزوين تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 25,223 1,407,110,937 Rls. 42,879 $
74 5 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6,187 1,342,485,045 Rls. 40,834 $
75 12 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 5,247 1,291,623,290 Rls. 34,630 $
76 1 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 45,300 1,278,327,960 Rls. 39,420 $
77 3 1396 قزوين تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 11,766 1,222,076,158 Rls. 37,651 $
78 8 1396 قزوين تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 161,655 1,132,447,044 Rls. 32,484 $
79 11 1396 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,100 1,097,716,620 Rls. 30,030 $
80 10 1396 قزوين تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 10,000 1,072,800,000 Rls. 30,000 $
81 6 1396 قزوين تركمنستان 33051000 شامپوها 26,621 1,062,621,914 Rls. 31,944 $
82 7 1396 قزوين تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 9,230 997,046,752 Rls. 29,536 $
83 3 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 48,595 977,505,276 Rls. 30,129 $
84 2 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 48,405 973,753,719 Rls. 30,009 $
85 4 1396 قزوين تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,952 969,972,705 Rls. 29,854 $
86 3 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 24,407 967,320,384 Rls. 29,811 $
87 6 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 27,600 965,399,400 Rls. 28,980 $
88 9 1396 قزوين تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 20,520 940,008,888 Rls. 26,676 $
89 11 1396 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 48,636 898,636,215 Rls. 24,318 $
90 3 1396 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 164,650 847,567,056 Rls. 26,124 $
91 8 1396 قزوين تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,275 843,576,000 Rls. 24,000 $
92 7 1396 قزوين تركمنستان 94069090 ک ک ک ساير 7,490 817,668,320 Rls. 23,968 $
93 5 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 22,944 789,713,246 Rls. 24,073 $
94 12 1396 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 41,124 766,199,310 Rls. 20,562 $
95 4 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,568 765,074,520 Rls. 23,548 $
96 12 1396 قزوين تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,060 761,794,776 Rls. 20,424 $
97 3 1396 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,850 753,025,455 Rls. 23,205 $
98 3 1396 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 46,099 747,801,756 Rls. 23,049 $
99 1 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,472 742,858,470 Rls. 22,915 $
100 6 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 47,590 740,360,377 Rls. 22,367 $
مجموع کل
365,175,469,860 ريال
مجموع کل
10,699,090 دلار