آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 قزوين تركمنستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 7,200 740,271,000 Rls. 21,000 $
102 10 1396 قزوين تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 24,510 720,254,656 Rls. 19,976 $
103 6 1396 قزوين تركمنستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 5,000 713,133,500 Rls. 21,500 $
104 12 1396 قزوين تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,080 699,261,750 Rls. 18,810 $
105 7 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,800 697,088,700 Rls. 20,790 $
106 12 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 19,920 628,341,163 Rls. 16,801 $
107 3 1396 قزوين تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 25,055 620,783,496 Rls. 19,134 $
108 6 1396 قزوين تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 116,350 618,933,540 Rls. 18,660 $
109 8 1396 قزوين تركمنستان 33051000 شامپوها 13,856 584,387,274 Rls. 16,626 $
110 3 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,691 576,329,760 Rls. 17,760 $
111 10 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,345 561,932,640 Rls. 15,714 $
112 2 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 16,392 558,276,333 Rls. 17,211 $
113 8 1396 قزوين تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,426 551,130,642 Rls. 16,011 $
114 10 1396 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 17,790 546,877,680 Rls. 15,293 $
115 7 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,785 521,586,714 Rls. 15,367 $
116 6 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,845 514,801,680 Rls. 15,404 $
117 4 1396 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 24,425 492,104,280 Rls. 15,144 $
118 3 1396 قزوين تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 10,031 488,363,068 Rls. 15,046 $
119 10 1396 قزوين تركمنستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 71,815 485,304,264 Rls. 13,356 $
120 9 1396 قزوين تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 24,500 470,072,760 Rls. 13,315 $
121 9 1396 قزوين تركمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 9,900 453,538,800 Rls. 12,870 $
122 7 1396 قزوين تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 71,870 448,120,048 Rls. 13,304 $
123 8 1396 قزوين تركمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 9,900 441,093,510 Rls. 12,870 $
124 3 1396 قزوين تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 43,140 433,967,223 Rls. 13,373 $
125 12 1396 قزوين تركمنستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 72,850 407,558,340 Rls. 10,812 $
126 8 1396 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 22,065 388,767,680 Rls. 11,032 $
127 1 1396 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 23,500 381,029,000 Rls. 11,750 $
128 2 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 24,880 379,341,666 Rls. 11,694 $
129 11 1396 قزوين تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 33,300 377,346,942 Rls. 10,323 $
130 10 1396 قزوين تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 33,380 373,107,488 Rls. 10,348 $
131 3 1396 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 24,270 370,248,406 Rls. 11,407 $
132 5 1396 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 22,470 366,923,865 Rls. 11,235 $
133 12 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 8,640 363,423,240 Rls. 9,720 $
134 6 1396 قزوين تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 6,580 329,855,400 Rls. 9,870 $
135 8 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 7,200 265,726,440 Rls. 7,560 $
136 5 1396 قزوين تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 400 254,731,140 Rls. 7,740 $
137 5 1396 قزوين تركمنستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 2,860 253,451,484 Rls. 7,722 $
138 8 1396 قزوين تركمنستان 34012010 صابون مايع 7,938 251,104,456 Rls. 7,144 $
139 9 1396 قزوين تركمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 8,046 226,791,768 Rls. 6,436 $
140 5 1396 قزوين تركمنستان 29291090 --- ساير 2,500 207,200,675 Rls. 6,325 $
141 4 1396 قزوين تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 16,650 167,739,190 Rls. 5,162 $
142 5 1396 قزوين تركمنستان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,000 165,760,540 Rls. 5,060 $
143 2 1396 قزوين تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 16,090 161,830,672 Rls. 4,987 $
144 5 1396 قزوين تركمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 5,000 145,777,550 Rls. 4,450 $
145 9 1396 قزوين تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 1,100 58,146,000 Rls. 1,650 $
146 5 1396 قزوين تركمنستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 420 49,366,500 Rls. 1,500 $
147 8 1396 قزوين تركمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 2,000 47,982,200 Rls. 1,400 $
148 3 1396 قزوين تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 4,711 40,953,162 Rls. 1,262 $
149 4 1396 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 960 32,754,960 Rls. 1,008 $
150 6 1396 قزوين تركمنستان 34012010 صابون مايع 951 28,442,880 Rls. 856 $
151 5 1396 قزوين تركمنستان 28391920 سيليکات سديم مايع 7,472 28,270,549 Rls. 859 $
152 4 1396 قزوين تركمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 129 12,524,895 Rls. 386 $
153 5 1396 قزوين تركمنستان 33051000 شامپوها 207 8,139,856 Rls. 248 $
154 5 1396 قزوين تركمنستان 34012010 صابون مايع 120 3,544,776 Rls. 108 $
مجموع کل
19,713,796,201 ريال
مجموع کل
575,389 دلار