آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 40,480 2,007,916,284 Rls. 53,636 $
102 12 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,451 1,913,843,350 Rls. 51,482 $
103 8 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,888 1,851,192,440 Rls. 52,531 $
104 11 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 40,480 1,844,955,714 Rls. 49,791 $
105 5 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 40,480 1,808,995,551 Rls. 55,171 $
106 5 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 56,320 1,772,245,301 Rls. 54,067 $
107 6 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,632 1,715,337,680 Rls. 51,917 $
108 4 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,783 1,701,420,055 Rls. 52,279 $
109 11 1396 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 43,200 1,669,790,700 Rls. 45,576 $
110 7 1396 اراك ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 45,000 1,634,822,100 Rls. 47,700 $
111 9 1396 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 42,920 1,611,505,509 Rls. 45,281 $
112 8 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 38,720 1,594,395,317 Rls. 45,302 $
113 6 1396 اراك ترکيه 39011020 ک ک ک گريد لوله 45,000 1,594,134,000 Rls. 47,700 $
114 11 1396 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 21,742 1,589,477,582 Rls. 43,483 $
115 10 1396 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 21,292 1,545,294,487 Rls. 42,583 $
116 7 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 77,440 1,513,749,216 Rls. 44,606 $
117 10 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 20,453 1,462,798,560 Rls. 40,906 $
118 1 1396 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 40,480 1,424,709,398 Rls. 43,921 $
119 11 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,906 1,387,870,195 Rls. 37,795 $
120 4 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 38,720 1,348,174,770 Rls. 41,430 $
121 11 1396 اراك ترکيه 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 38,400 1,347,526,656 Rls. 36,864 $
122 4 1396 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 24,703 1,324,292,400 Rls. 40,760 $
123 10 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 49,610 1,314,184,482 Rls. 36,613 $
124 11 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 21,420 1,306,100,565 Rls. 35,343 $
125 12 1396 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 14,217 1,281,428,575 Rls. 34,121 $
126 12 1396 اراك ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 1,220,664,375 Rls. 32,625 $
127 5 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 50,210 1,190,535,586 Rls. 36,402 $
128 2 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 47,942 1,166,409,123 Rls. 35,957 $
129 4 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 58,080 1,086,976,215 Rls. 33,454 $
130 9 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,500 1,056,993,300 Rls. 29,700 $
131 3 1396 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 15,840 1,028,016,000 Rls. 31,680 $
132 12 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 20,240 1,011,608,558 Rls. 27,122 $
133 7 1396 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 43,200 913,736,160 Rls. 26,784 $
134 4 1396 اراك ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 904,855,770 Rls. 27,846 $
135 1 1396 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 40,320 895,937,560 Rls. 27,620 $
136 12 1396 اراك ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 22,560 892,919,160 Rls. 23,688 $
137 11 1396 اراك ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 22,940 890,062,824 Rls. 24,087 $
138 8 1396 اراك ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 22,500 888,985,125 Rls. 25,425 $
139 8 1396 اراك ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 24,000 881,118,000 Rls. 25,200 $
140 10 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 844,633,434 Rls. 23,426 $
141 1 1396 اراك ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 24,000 817,185,600 Rls. 25,200 $
142 12 1396 اراك ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 20,240 779,997,988 Rls. 20,847 $
143 2 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 734,685,185 Rls. 22,651 $
144 6 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 24,640 708,278,480 Rls. 21,437 $
145 7 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 668,588,200 Rls. 19,940 $
146 11 1396 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 7,200 638,530,560 Rls. 17,280 $
147 6 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 614,081,440 Rls. 18,586 $
148 5 1396 اراك ترکيه 29221190 ا ملاح منوا تانول آمين 19,360 610,029,692 Rls. 18,586 $
149 5 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 17,600 590,030,848 Rls. 18,041 $
150 4 1396 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 7,200 562,377,600 Rls. 17,280 $
151 7 1396 اراك ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 19,360 442,696,590 Rls. 13,203 $
152 6 1396 اراك ترکيه 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 3,100 442,332,912 Rls. 13,388 $
153 4 1396 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 21,420 396,683,406 Rls. 12,209 $
154 4 1396 اراك ترکيه 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 1,390 160,825,500 Rls. 4,950 $
155 4 1396 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 761 44,080,826 Rls. 1,355 $
156 5 1396 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 764 17,625,414 Rls. 537 $
157 12 1396 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 318 11,523,794 Rls. 311 $
مجموع کل
62,679,166,112 ريال
مجموع کل
1,807,675 دلار