آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 2,573,401,600 Rls. 70,400 $
102 10 1396 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 43,800 2,543,133,120 Rls. 70,080 $
103 12 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 46,110 2,482,097,717 Rls. 66,667 $
104 11 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 45,369 2,422,410,928 Rls. 65,968 $
105 9 1396 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 42,000 2,391,580,800 Rls. 67,200 $
106 3 1396 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 9,028 2,343,772,640 Rls. 72,227 $
107 10 1396 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 43,200 2,317,248,000 Rls. 64,800 $
108 7 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 44,520 2,239,133,400 Rls. 66,780 $
109 5 1396 اروميه ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 16,150 2,116,231,400 Rls. 64,600 $
110 2 1396 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 43,200 2,101,788,000 Rls. 64,800 $
111 11 1396 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 266,716 1,832,652,994 Rls. 49,681 $
112 1 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,900 1,830,151,960 Rls. 56,420 $
113 1 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 42,935 1,782,067,769 Rls. 54,955 $
114 8 1396 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 16,010 1,692,577,200 Rls. 48,030 $
115 2 1396 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,589,413,000 Rls. 49,000 $
116 1 1396 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,588,482,000 Rls. 49,000 $
117 8 1396 اروميه ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,170 1,585,800,000 Rls. 45,000 $
118 1 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 44,060 1,571,170,788 Rls. 48,466 $
119 10 1396 اروميه ترکيه 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 99,000 1,486,900,800 Rls. 41,580 $
120 8 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 30,566 1,435,716,999 Rls. 41,263 $
121 12 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 29,134 1,428,348,680 Rls. 38,336 $
122 7 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 1,397,539,800 Rls. 41,400 $
123 6 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 1,373,196,600 Rls. 41,400 $
124 10 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,638 1,363,540,648 Rls. 37,817 $
125 2 1396 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 17,000 1,351,084,350 Rls. 41,650 $
126 4 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 1,349,433,000 Rls. 41,400 $
127 9 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,772 1,300,846,488 Rls. 36,847 $
128 7 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,060 1,299,265,818 Rls. 38,279 $
129 7 1396 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 72,000 1,282,392,240 Rls. 38,160 $
130 2 1396 اروميه ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 23,000 1,193,627,200 Rls. 36,800 $
131 5 1396 اروميه ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,130 1,172,784,690 Rls. 35,910 $
132 6 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 22,875 1,172,775,348 Rls. 35,228 $
133 10 1396 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,144,320,000 Rls. 32,000 $
134 8 1396 اروميه ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 4,336 1,113,872,500 Rls. 32,500 $
135 4 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 146,495 1,107,320,400 Rls. 34,080 $
136 7 1396 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,096,736,000 Rls. 32,000 $
137 8 1396 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,250 1,082,589,200 Rls. 30,800 $
138 11 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,000 1,045,444,400 Rls. 28,600 $
139 5 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,048 1,044,990,023 Rls. 31,997 $
140 12 1396 اروميه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 21,230 1,025,992,825 Rls. 27,599 $
141 10 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,900 1,021,806,240 Rls. 28,574 $
142 7 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,919 967,869,520 Rls. 28,240 $
143 2 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,806 961,692,176 Rls. 29,648 $
144 2 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 94,800 951,181,480 Rls. 29,320 $
145 9 1396 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 8,425 892,308,600 Rls. 25,275 $
146 6 1396 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 48,000 843,819,360 Rls. 25,440 $
147 5 1396 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 48,000 832,702,080 Rls. 25,440 $
148 8 1396 اروميه ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 23,726 767,748,288 Rls. 22,304 $
149 10 1396 اروميه ترکيه 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 39,000 757,176,000 Rls. 21,000 $
150 12 1396 اروميه ترکيه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,923 755,895,245 Rls. 20,203 $
151 3 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,810 742,675,604 Rls. 22,891 $
152 11 1396 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 48,000 738,612,000 Rls. 20,160 $
153 1 1396 اروميه ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 8,796 712,915,800 Rls. 21,990 $
154 9 1396 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 676,819,200 Rls. 19,200 $
155 10 1396 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 104,729 645,560,628 Rls. 17,787 $
156 10 1396 اروميه ترکيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 13,015 633,503,920 Rls. 17,570 $
157 8 1396 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,640 626,480,400 Rls. 18,200 $
158 9 1396 اروميه ترکيه 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 18,500 626,057,760 Rls. 17,760 $
159 8 1396 اروميه ترکيه 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 18,780 611,334,720 Rls. 17,760 $
160 3 1396 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,759 608,649,440 Rls. 18,760 $
161 9 1396 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 48,000 592,552,800 Rls. 16,800 $
162 12 1396 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 37,439 560,272,185 Rls. 14,975 $
163 5 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,900 548,783,840 Rls. 16,720 $
164 4 1396 اروميه ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 9,850 547,540,750 Rls. 16,850 $
165 7 1396 اروميه ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 21,900 537,925,320 Rls. 15,768 $
166 5 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 73,000 465,065,100 Rls. 14,220 $
167 7 1396 اروميه ترکيه 08071900 خربزه وهمانند 35,800 420,130,900 Rls. 12,530 $
168 7 1396 اروميه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 9,612 418,957,350 Rls. 12,495 $
169 6 1396 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 23,750 415,105,479 Rls. 12,469 $
170 5 1396 اروميه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 9,612 409,323,705 Rls. 12,495 $
171 12 1396 اروميه ترکيه 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 21,879 408,013,761 Rls. 10,939 $
172 12 1396 اروميه ترکيه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,626 404,464,000 Rls. 10,880 $
173 10 1396 اروميه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 6,551 385,835,256 Rls. 10,701 $
174 1 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 49,700 377,368,800 Rls. 11,640 $
175 2 1396 اروميه ترکيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 3,806 370,365,666 Rls. 11,418 $
176 10 1396 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 363,444,480 Rls. 10,080 $
177 8 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 48,900 338,388,180 Rls. 9,620 $
178 8 1396 اروميه ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,839 335,664,000 Rls. 9,600 $
179 3 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,544 311,596,800 Rls. 9,600 $
180 1 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 57,960 310,106,394 Rls. 9,563 $
181 12 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 50,400 309,662,892 Rls. 8,316 $
182 2 1396 اروميه ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 6,234 305,637,090 Rls. 9,422 $
183 6 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 54,440 297,808,938 Rls. 8,982 $
184 8 1396 اروميه ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 17,176 297,370,134 Rls. 8,587 $
185 9 1396 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 20,911 294,839,364 Rls. 8,364 $
186 8 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 50,540 293,107,511 Rls. 8,339 $
187 7 1396 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,500 274,966,900 Rls. 8,060 $
188 8 1396 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 13,900 268,714,105 Rls. 7,645 $
189 8 1396 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 21,000 259,014,000 Rls. 7,350 $
190 2 1396 اروميه ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,950 253,102,200 Rls. 7,800 $
191 11 1396 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 16,425 243,444,780 Rls. 6,570 $
192 6 1396 اروميه ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 10,180 238,150,920 Rls. 7,126 $
193 9 1396 اروميه ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 800 229,476,000 Rls. 6,500 $
194 6 1396 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,000 220,837,920 Rls. 6,620 $
195 3 1396 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 23,750 215,752,600 Rls. 6,650 $
196 11 1396 اروميه ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,362 179,601,300 Rls. 4,860 $
197 11 1396 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,000 177,859,200 Rls. 4,800 $
198 3 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 32,100 171,823,424 Rls. 5,296 $
199 7 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 28,350 157,915,246 Rls. 4,678 $
200 2 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 28,830 154,293,295 Rls. 4,757 $
مجموع کل
93,010,922,371 ريال
مجموع کل
2,707,327 دلار