آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 25,200 152,685,918 Rls. 4,158 $
202 9 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 25,200 146,794,032 Rls. 4,158 $
203 6 1396 اروميه ترکيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 10,545 140,421,438 Rls. 4,218 $
204 4 1396 اروميه ترکيه 28011000 کلر 25,580 137,107,800 Rls. 4,220 $
205 5 1396 اروميه ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 12,998 127,516,795 Rls. 3,899 $
206 9 1396 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 23,969 126,841,772 Rls. 3,595 $
207 12 1396 اروميه ترکيه 08071900 خربزه وهمانند 11,637 123,092,725 Rls. 3,275 $
208 7 1396 اروميه ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,000 122,191,200 Rls. 3,600 $
209 12 1396 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,000 116,734,800 Rls. 3,120 $
210 3 1396 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,900 97,450,353 Rls. 3,003 $
211 12 1396 اروميه ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,500 95,279,525 Rls. 2,563 $
212 7 1396 اروميه ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 9,836 82,450,270 Rls. 2,459 $
213 6 1396 اروميه ترکيه 08083000 گلابيکها تازه 3,800 75,903,480 Rls. 2,280 $
214 11 1396 اروميه ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 7,840 72,425,920 Rls. 1,960 $
215 6 1396 اروميه ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 700 66,582,000 Rls. 2,000 $
216 6 1396 اروميه ترکيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,800 56,927,610 Rls. 1,710 $
217 6 1396 اروميه ترکيه 08081000 سيب , تازه 5,320 49,603,590 Rls. 1,490 $
218 3 1396 اروميه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 808 36,246,650 Rls. 1,117 $
219 2 1396 اروميه ترکيه 23069090 ساير كنجاله ها وآخال هاي جامد به هر شكل غير مذكور 12,225 19,820,229 Rls. 611 $
220 8 1396 اروميه ترکيه 23069090 ساير كنجاله ها وآخال هاي جامد به هر شكل غير مذكور 6,380 11,212,531 Rls. 319 $
مجموع کل
1,857,288,638 ريال
مجموع کل
53,755 دلار