آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 92,160 29,218,544,640 Rls. 783,360 $
2 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 92,160 28,871,320,320 Rls. 783,360 $
3 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 92,160 28,239,279,360 Rls. 783,360 $
4 5 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 92,467 25,867,091,581 Rls. 785,971 $
5 1 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 93,283 25,712,388,196 Rls. 792,907 $
6 7 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 495,000 20,548,011,612 Rls. 605,386 $
7 9 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 86,400 18,268,876,800 Rls. 518,400 $
8 7 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 53,760 15,425,598,720 Rls. 456,960 $
9 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 2,644,900 14,297,932,665 Rls. 396,735 $
10 12 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 2,308,313 12,914,629,554 Rls. 346,246 $
11 9 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 38,284 11,467,149,960 Rls. 325,420 $
12 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 38,342 11,218,474,020 Rls. 325,910 $
13 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 251,300 10,220,395,570 Rls. 276,430 $
14 7 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 748,283 9,988,441,224 Rls. 295,357 $
15 7 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 49,574 9,973,364,380 Rls. 297,446 $
16 9 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,162,400,000 Rls. 260,000 $
17 9 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 204,750 7,938,530,600 Rls. 225,225 $
18 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 498,070 6,583,269,336 Rls. 189,868 $
19 7 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 139,300 5,191,605,650 Rls. 153,230 $
20 12 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 597,287 4,901,237,796 Rls. 131,404 $
21 12 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 697,936 4,463,496,732 Rls. 119,668 $
22 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 102,000 4,229,368,800 Rls. 117,300 $
23 1 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 42,684 4,151,254,572 Rls. 128,054 $
24 5 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 304,750 3,675,204,492 Rls. 112,478 $
25 7 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 714,096 3,440,429,520 Rls. 100,848 $
26 9 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151120 ک کک ک تراورتن 806,230 3,437,212,870 Rls. 96,746 $
27 9 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 3,288,423,600 Rls. 92,400 $
28 5 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151110 ک کک ک مرمر 487,500 3,194,050,464 Rls. 97,500 $
29 5 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 14,438 2,851,079,930 Rls. 86,630 $
30 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 92,000 2,850,141,600 Rls. 82,800 $
31 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 178,705 2,576,139,798 Rls. 71,482 $
32 12 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 97,410 2,368,986,848 Rls. 63,316 $
33 5 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 63,000 2,266,456,500 Rls. 69,300 $
34 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 20,316 2,142,261,252 Rls. 60,948 $
35 1 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 101,310 2,137,488,104 Rls. 65,918 $
36 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 50,750 2,012,595,200 Rls. 55,825 $
37 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 260,500 1,836,004,000 Rls. 52,100 $
38 4 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 48,300 1,729,115,850 Rls. 53,130 $
39 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 45,000 1,622,520,000 Rls. 45,000 $
40 4 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151120 ک کک ک تراورتن 400,455 1,561,380,845 Rls. 48,054 $
41 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 244,673 1,486,773,560 Rls. 40,232 $
42 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 99,890 1,393,855,718 Rls. 37,958 $
43 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 61,688 1,380,218,934 Rls. 40,097 $
44 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 28,000 1,101,408,000 Rls. 30,800 $
45 8 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151190 ک کک ک مرمر?ت 151,800 1,069,886,400 Rls. 30,360 $
46 1 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,400 1,028,616,160 Rls. 31,720 $
47 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,250 1,007,490,000 Rls. 27,263 $
48 6 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,125 883,192,240 Rls. 26,731 $
49 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,000 858,240,000 Rls. 24,000 $
50 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 19,080 719,929,881 Rls. 20,229 $
51 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 4,000 702,145,000 Rls. 19,000 $
52 12 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 122,000 696,667,300 Rls. 18,620 $
53 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,000 679,440,000 Rls. 19,000 $
54 11 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 25,880 612,085,665 Rls. 16,563 $
55 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,086 532,727,400 Rls. 14,775 $
56 10 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 7,000 391,207,600 Rls. 10,850 $
57 4 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151110 ک کک ک مرمر 23,390 151,988,220 Rls. 4,678 $
مجموع کل
376,538,025,039 ريال
مجموع کل
10,765,348 دلار