آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 16,551 1,682,017,275,481 Rls. 51,433,324 $
2 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 63,040 139,097,352,913 Rls. 3,942,769 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 15,840 32,017,275,481 Rls. 972,844 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 9,800 19,426,578,804 Rls. 593,506 $
5 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,690 13,069,045,097 Rls. 398,179 $
6 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195090 --- سا?ر 5,300 5,492,435,942 Rls. 167,939 $
7 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,405 4,804,908,787 Rls. 148,082 $
8 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 770 4,781,907,910 Rls. 146,605 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,910 4,557,127,254 Rls. 140,431 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195090 --- سا?ر 4,800 4,477,314,749 Rls. 137,806 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 21,350 4,297,041,000 Rls. 115,000 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08109010 انار تازه 58,940 3,822,525,072 Rls. 106,092 $
13 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 700 3,451,241,115 Rls. 100,263 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08109010 انار تازه 58,890 3,299,624,886 Rls. 93,391 $
15 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 150 3,162,065,000 Rls. 97,500 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 2,538,510,000 Rls. 78,000 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 2,530,632,000 Rls. 78,000 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 580 2,473,744,278 Rls. 66,322 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84195010 --- مبدل­ها? حرارات?، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم 965 2,345,930,721 Rls. 70,195 $
20 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 2,270,760,000 Rls. 63,500 $
21 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 390 1,835,324,198 Rls. 54,917 $
22 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08109010 انار تازه 29,395 1,751,251,919 Rls. 50,148 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,293,320,000 Rls. 35,000 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 50 1,187,926,250 Rls. 31,750 $
25 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 197 1,156,400,000 Rls. 35,000 $
26 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 740 1,121,842,260 Rls. 30,690 $
27 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 780 1,095,671,455 Rls. 32,117 $
28 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 959,644,000 Rls. 28,000 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 919,016,000 Rls. 28,000 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 358 875,583,600 Rls. 24,485 $
31 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,310 850,330,000 Rls. 26,000 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 436 782,263,806 Rls. 24,106 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 130 779,067,336 Rls. 24,009 $
34 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,000 700,898,400 Rls. 21,600 $
35 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35 612,041,270 Rls. 18,806 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08109010 انار تازه 10,990 564,555,750 Rls. 16,485 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,005 534,558,000 Rls. 16,400 $
38 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,000 516,330,000 Rls. 15,000 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,260 475,357,000 Rls. 13,004 $
40 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,230 427,201,200 Rls. 12,522 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032190 --- ساير 1,030 374,150,000 Rls. 10,000 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,800 360,265,220 Rls. 10,220 $
43 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 210 313,187,780 Rls. 8,901 $
44 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 951 295,185,800 Rls. 9,100 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 260 259,552,000 Rls. 8,000 $
46 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,250 241,837,897 Rls. 7,453 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,100 227,073,000 Rls. 7,000 $
48 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,270 205,638,000 Rls. 6,000 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,770 201,036,790 Rls. 5,705 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 600 163,059,726 Rls. 4,639 $
51 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,200 158,592,000 Rls. 4,800 $
52 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 66 149,842,836 Rls. 4,392 $
53 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 127,011,500 Rls. 3,500 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 700 123,564,000 Rls. 3,500 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 816 117,932,400 Rls. 3,600 $
56 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 270 105,699,330 Rls. 2,970 $
57 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 560 99,912,120 Rls. 3,079 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 900 94,902,300 Rls. 2,700 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 265 67,517,415 Rls. 1,931 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 390 67,060,000 Rls. 2,000 $
61 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 123 61,045,180 Rls. 1,670 $
62 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 100 58,869,000 Rls. 1,800 $
63 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 390 54,773,912 Rls. 1,688 $
64 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 340 41,841,450 Rls. 1,110 $
65 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 500 41,219,637 Rls. 1,265 $
66 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 39,163,950 Rls. 1,050 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 1,200 37,415,000 Rls. 1,000 $
68 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 500 35,061,060 Rls. 940 $
69 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 285 27,252,960 Rls. 840 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,300 26,015,238 Rls. 738 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 730 22,746,500 Rls. 700 $
72 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 155 21,389,070 Rls. 654 $
73 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 218 21,218,376 Rls. 654 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 1,043 18,809,376 Rls. 580 $
75 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 30 18,046,800 Rls. 540 $
76 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 300 17,692,285 Rls. 545 $
77 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 20 17,652,000 Rls. 500 $
78 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 159 16,015,050 Rls. 450 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 500 15,731,945 Rls. 485 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,250 15,351,750 Rls. 450 $
81 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 160 13,602,663 Rls. 387 $
82 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 228 9,296,369 Rls. 287 $
83 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 19059010 کاشه برا ي دا رو 205 9,295,959 Rls. 270 $
84 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 45 9,079,840 Rls. 280 $
85 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 310 7,947,555 Rls. 245 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 60 7,785,360 Rls. 240 $
87 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 200 7,207,800 Rls. 200 $
88 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 412 5,868,150 Rls. 170 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 69074090 ک ک ک سا?ر 150 4,217,880 Rls. 120 $
90 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 4,160,835 Rls. 119 $
91 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 21 4,051,034 Rls. 123 $
92 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 106 3,569,610 Rls. 110 $
93 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 90 3,186,001 Rls. 98 $
94 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 65 2,920,590 Rls. 90 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20 2,625,760 Rls. 80 $
96 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29189920 جم ف?بروز?ل 25 1,622,200 Rls. 50 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 0 1,621,950 Rls. 50 $
98 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 27 1,405,538 Rls. 41 $
99 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 265 669,769 Rls. 19 $
100 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 10 492,330 Rls. 15 $
مجموع کل
1,962,832,836,780 ريال
مجموع کل
59,617,930 دلار